სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის დებულება


ინსტიტუტის დირექტორის არჩევის წესი

თსუ მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს არჩევნები

თსუ მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის თანამშრომელთა სია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის
ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა (2015) დანართი 1