ნინო წერეთელი

სექტორის ხელმძღვანელი, პროფესორი. » Read more

ოთარ ვარაზანაშვილი

დოქ. ოთარ ვარაზანაშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი,  » Read more

ვახტანგ არაბიძე

პროფესორი,

მთავარი მეცნიერთანამშრომელი » Read more

სერგო გოგმაჩაძე

გეოლოგიის  დოქტორი, ექსპერტი

» Read more

ლალი ქაჯაია

პროფესორი,

უფროსი მეცნიერთანამშრომელი » Read more

ზურაბ გოგოლაძე

სპეციალისტი, » Read more

ირინე ხვედელიძე

მეცნიერებათა დოქტორი,
მეცნიერ მუშაკი » Read more

თეიმურაზ მაჭარაშვილი

სექტორის ხელმძღვანელი,

ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი,

» Read more

ეკატერინე მეფარიძე

მეცნიერ თანამშრომელი » Read more

ალექსანდრე სბორშჩიკოვი

მათემატიკის დოქტორი,

მეცნიერ თანამშრომელი,  » Read more

1 2 3 4