ლევანი ლალიაშვილი

ლაბორანტი
» Read more

ნუგზარ ღლონტი

დირექტორი,

მეცნიერებათა აკად. დოქტორი

 

» Read more

ჯემალ ქირია

დირექტრის მოადგილე,

მეცნიერებათა აკად. დოქტორი

» Read more

თენგიზ ქირია

თენგიზ ქირია

დედამიწის ფიზიკის და გეომაგნეტიზმის სექტორის ხელმძღვანელი

მათემტიკის დოქტორი

» Read more

თამაზ ჭელიძე – თსუ მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტეს სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე

ფიზ-მათ. მეცნ. დოქტორი, ქიმიის მეცნ. დოქტორი,

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი

 

» Read more

თათია შარია

სპეციალისტი

» Read more

მანანა კუპრაძე

სპეციალისტი

» Read more

საშიში ბუნებრივი მოვლენები და ადრეული შეტყობინების სისტემები

ინსტიტუტი ამუ­შავებს ღვარცოფების/მეწყრების ადრე­ული შეტყობინების ტელემეტრული სისტემებს (აშტს), რაც გულისხმობს ეკონომიური და სანდო გეოფიზიკური მონიტორინგის ინოვაციური კომპლექსის შექმნას ავტონომური კვებით, რომე­ლიც გვამცნობს კატასტროფული მოვლე­ნის მოახლოებას (დაწყებას) რადიოს­იგნალების ან ინტერნეტის საშუალებით. ფაქტობრივად, დანადგარი წარმოადგენს დიაგნოსტურ სისტემას, რომელიც უწყვე­ტად აგროვებს ლოკალურ ინფორმ­აციას, ადარებს მას წინასწარ შემუშავებულ კრიტერიუმებს (სინო­ტივის, დახრების და დიფერენ­ციალური აჩქარების კრი­ტი­­­კულ მნიშვნელობებს) და იღებს გადაწყვე­ტილებას სხვადასხვა დონის გამაფრთხილებელი სიგნალის დისტანციური გადაცემის შესახებ.­

ნაზი ტუღუში

სპეციალისტი » Read more

თამარ შუბლაძე

სპეციალისტი » Read more

1 2 3 4 5