geofizikis institutis didi saRrublo kamera
(Termobarokamera)


 

mokle aRwera:

didi saRrublo kamera warmoadgens vertikalur cilindrs ori konusuri daboloebiT mis zeda da qveda nawilSi. cilindris diametri^- 4,6 m, kameris simaRle – 17 m, misi cilindruli nawilis simaRle – 12 m. kameris cilindris konusis zeda nawili gadadis 20 m cimaRlis da 1 m diametris mqone vertikalur centralur milSi. centralur milTan erTad kameris saerTo simaRle Seadgens 40 m. kameris saerTo moculoba – daaxloebiT 260 m3. kameris gverdiT ganlagebulia garsmdeni mili 1 m diametriTa da 20 metris simaRlis, romelic SeerTebulia masTan specialuri Termoizolirebuli milgayvanilobis sistemiT. Garsden milSi ventilatoris saSualebiT SesaZlebelia haeris aRmavali nakadis Seqmna, romlis siCqarea 8m/wm. Eqsperimentebi did saRrublo kameraSi da mis garsden milSi adre tardeboda haeris temperaturisaTvis 0 dan -20oC mde. amJamad kamera muSaobs Tbil reJimSi.

 

adre Catarebuli eqsperimentebi:

 

samecniero Rirebuleba:

gansazRvruli da dazustebulia mTeli rigi fizikuri parametrebisa, romlebic gansazRvraven eleqtrul da mikrofizikur procesebs, romlebic mimdinareoben Rrublebsa da nislebSi(wveTebiT aerozolebis gamorecxvis koeficientebi, Rrublis wveTebis setyvis marcvlebis mier mitacebis koeficientebi, kontaqturi eleqtrizaciisas muxtis gadacemis koeficientebi, myari nawilakebidan nislis nawilakebis asxletis koeficientebi, setyvis marcvlebis Subla winaaRmdegobis koeficientebi da sxva);

 

praqtikuli gamoyeneba:

gamokvlevebis mTeli rigi Sedegebisa gamoyenebuli iyo elWeqisa da setyvis procesebze zemoqmedebis meTodebis damuSavebisas, yofili ssrk Tavdacvis sferoSi, medicinaSi avadmyofebis mkurnalobisaTvis rekomendaciebis SemuSavebaSi da sxva.

 

Semdgomi gamokvlevebis perspeqtiva: L laboratoriuli gamokvlevebi:

 

naturuli gamokvlevebi:

Termobarokameris teritoria da saTavsoebi saSualebas iZleva, kerZod, Catarebuli iqnas Semdegi naturuli gamokvlevebi;

 

samecniero da praqtikuli gamoyeneba:

atmosferos fizika, atmosferos eleqtroba, geofizika, atmosferuli procesebze zemoqmedeba, soflis meurneoba, ekologia, medicina da sxva