კავკასიის გეოლოგიური რუკა 2010. მასშტაბი1:1 000 000. რედაქტორი: შოთა ადამია რუკის შემდგენლები: შ.ადამია, ა.ჭაბუკიანი, თ.ჩხოტუა, ნ.სადრაძე, დ.ზაქარაია, გ.ზაქარიაძე. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი. მისამართი: ქ. თბილისი, 0171, მ. ალექსიძისქუჩა #1. ტელეფონი: (995 32)365161.website: http://www.ig-geophysics.ge

 

 

GEOLOGICAL MAP OF THE CAUCASUS 2010.SCALE 1:1 000 000. EDITOR: SHOTA ADAMIA COMPILED BY: SH. ADAMIA, A. CHABUKIANI, T. CHKHOTUA, N. SADRADZE, D. ZAKARAIA, G. ZAKARIADZE. I. JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY, M. NODIA INSTITUTE OF GEOPHYSICS; Address: 1. M. Alexidzest., 0171, Tbilisi, Georgia. Phone: (995 32)365161.website: http://www.ig-geophysics.ge

 

View and DOWNLOAD MAP