თსუ მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი სეისმოლოგიის,

სეისმური საშიშროებისა და ბუნებრივი კატასტროფების რისკის სექტორი
ხელმძღვანელი - ნინო წერეთელი


საქართველოს მიწისძვრების კატალოგი 1250BC-2014

კატალოგი განახლდება წლი ბოლოს


გვარი, სახელი

თანამდებობა

ჭელიძე თამაზი  უფროსი მეცნ. თანამშ.
ვარამაშვილი ოთარი  უფროსი მეცნ. თანამ.
წერეთელი ნინო უფროსი მეცნ. თანამ.
გეგეჭკორი თენგიზი უფრ. მეცნ. თანამშ.
კუპრაძე მანანა ლაბორანტი
e-mail: nino_tsereteli@tsu.ge