გამოყენებითი და ექსპერიმენტალური გეოფიზიკის სექტორი

სამეცნიერო ერთეულის ხელმძღვანელი. თ. ჭელიძე

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა

  e-mail  mobile   
ჭელიძე თამაზი tamaz.chelidze@gmail.com 577790745
აბაშიძე ვახტანგი abash_geo@hotmail.com 558682843
მინდელი პაპუნა 551-511-715
ვარამაშვილი ნოდარი ldvarama@gmail.com 555711932
ქირია ჯემალი kiria51@yahoo.com 599739749
ლაზარაშვილი ლიანა LL1337@nyu.edu 558-931-342
ოდილავაძე დავით odildavit@gmail.com 599102554
გვანცელაძე თამაზი Tamaz.gvantseladze@gmail.com 555-307-121
თარხან-მოურავი ავთანდილი 591-334-189
დოვგალი ნადეჟდა dovgalnadya@yahoo.com 558-280-452
ცაგურია თეიმურაზი Teimuraz.tsaguria@tsu.ge 555-789-016
მათიაშვილი სოფიკო Sophiko_79@mail.ru 551-369-999
კიტოვანი დავითი 558-675-321
იავოლოვსკაია ოლგა olgayavolovskaya@gmail.com 574443839
ამილახვარი ზურაბი 595-641-196
ქიტესაშვილი ლაშა Lashaqitesashvili1@gmail.com 555-380-571
ამილახვარი დიმიტრი ditoamilaxvari@gmail.com 557954742
დავითაშვილი ლალი Davitashvililali03@gmail.com 555-55-83-45

 

 

 

 

 

 

სექტორის ძირითადი მიმართულება

 საქართველოს ტერიტორიაზეეოფიზიკური ველების კარტირება,   მონიტორინგი და  მოდელირება, დედამიწის ზედაპირზე და გარსებში მიმდინარე რთული პროცესების სივრცულ-დროითი დინამიკისა და ურთიერთკავშირირების დადგენა და  პროგნოზირება მინერალური რესურსების გამოსავლენად და  უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად.

 

ძირითადი ქვე-მიმართულებები

საქართველოს ტერიტორიის ღრმა გეოლოგიური აგებულების, დინამიკის და ევოლუციის  დადგენა სეისმური, გრავიტაციული, გეოთერმული, მაგნიტული და გეოდინამიკური ველების თანამედროვე პროგრამული პაკეტების ინტერპრერტაციის საფუძველზე.

გეოფიზიკური პროცესების დინამიკური სტრუქტურის კვლევა და დროით-სივრცული ევოლუციის კანონზომირებების შესწავლა სისტემის კრიტიკულ მდგომარეობასთან მიახლოების გამოვლენისა და მისი მახასიათებლების ექსტრემალური გადახრების პროგნოზის მიზნით

 

საინჟინრო გეოფიზიკის მეთოდების (სეისმური, ელექტრული, გეორადიოლოკაცია) განვითარება სამშენებლო მოედნების გეოლოგიური სტრუქტურის დასადგენად, საინჟინრო ნაგებობების უსაფრთხოების ინსტრუმენტული კონტროლი, ეკოგეოფიზიკის და  სამედიცინო გეოფიზიკის  მეთოდების განვითარება

 

მეწყრების, ღვარცოფების, წყალდიდობების და სხვა მავნე ეგზოგენური პროცესების შესწავლა, ლაბორატორული და თეორიული მოდელირება, საშიშროებების და რისკების კარტირება, ადრეული შეტყობინების სისტემების შექმნა კატასტროფები რისკის შესამცირებლად ზედაპირული და კოსმოსური დაკვირვებების გამოყენებით

დიდი საინჟინრო ობიექტების (კაშხლიბის, მილსადენების, გაზსაცავების, მაღლივი შენობების) დეფორმაციების მონიტორინგის ავტომატური ტელემეტრული სისტემების შექმნა ადრეული შეტყობინების მისაღებად (ენგურის საერთაშორისო გეოდინამიკური პოლიგონის მოდელით)

არქეოგეოფიზიკის  არადამაზიანებელი მეთოდების განვითარება (გეორადიოლოკაცია,  ელექტრული, მაგნიტური)  დაფარული არქეოლოგიური ძეგლების დაძიებისათვის

თ.ჭელიძე  

 

 

 

 

 

 

 

ჯ.ქირია

პ.მინდელი

თ.გვანცელაძე

ლ.დავითაშვილი

 

თ.ჭელიძე

ნ. ვარამაშვილი

დ. ამილახვარი

 

 

ნ. ვარამაშვილი

დ.ამილახვარი

ლ.ქიტესაშვილი

დ.კიტოვანი

ძ.ამილახვარი

 

 

 

ნ. ვარამაშვილი

დ.ამილახვარი

ლ.ქიტესაშვილი

დ.კიტოვანი

ძ.ამილახვარი

 

ვ. აბაშიძე

თ.ცაგურია

ნ.დოვგალი

ლ.დავითაშვილი

 

 

დ. ოდილავაძე

ა. თარხნიშვილი

ს.მათიაშვილი

ო.იავოლოვსკაია

სტატიები, რუკები,

ანგარიშები,

მოხსენებები,

მოდელები,

ხელსაწყოები

 

 

სექტორის ხელმძღვანელი:

თამაზ ჭელიძე. 233 28 67; 577 79 07 45; tamaz.chelidze@gmail.com

სექტორის კვლევის მოკლე შენაარსი:

სეისმური, გრავიტაციული, ელექტრომაგნიტური, გეოთერმული, გეოდინამიკური   და სხვა გეოფიზიკური ველების კარტირების, მონიტორინგის და თეორიული ინტერპრეტაციის საფუძველზე დადგინდება საქართველოს ტერიტორიის სიღრმული აგებულება და შეისწავლება მის წიაღში მიმდინარე პროცესები, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ფუნდამენტური და პრაქტიკული გეოლოგიური ამოცანების გადასაწყვეტად. განსაკუთრებით პერსპექტიულია ტომოგრაფიის და კომპლექსური მეთოდების გამოყენებით ქერქის სამ- და ოთხ-განზომილებიანი მოდელების შექმნა. მნიშვნელოვანია საქართველოს და მიმდებარე ტერიტორიების გეოლოგიური ევოლუციის დადგენა გეოფიზიკური (კერძოდ, გეოთერმული, თერმოდრეკადი) ველების კვლევის საფუძველზე. პროექტი ხელს შეუწყობს სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების (განსაკუთრებით მიწისქვეშა წყლების) და ბუნებრივი საშიშროებების პროგნოზირებას.

როგორც ცნობილია გეოფიზიკური პროცესები (სეისმურობა, გეომაგნიტური ველის ცვლილება, ამინდის და კლიმატის ცვლილება, დედამიწის ქერქის დახრების პროცესი, წყლის დონის ცვალებადობა და ა.შ.) განეკუთვნებიან დინამიკურად ყველაზე რთულ ბუნებრივ პროცესებს. ამგვარი პროცესების თვისებრივი და რაოდენობრივი ანალიზი შეუძლებელია მონაცემთა მასივების კვლევის უახლესი მეთოდების სრულყოფილი გამოყენების გარეშე. სადღეისოდ რთული გეოფიზიკური პროცესების კვლევა ექცევა ახალი და სწრაფად განვითარებადი სამეცნიერო მიმართულების  „გეოსირთულის“ (Geocomplexity) ფარგლებში. გეოფიზიკური ველების სივრცული სტრუქტურა ფრაქტალურია, ხოლო დროში ევოლუციის კანონზომიერებების რაოდენობრივი შეფასება მონაცემთა ანალიზის წრფივ ლოგიკაზე დაფუძნებული კლასიკური მიდგომებით შეუძლებელია. რთული დინამიკური პროცესების რაოდენობრივი ანალიზის თანამედროვე მეთოდებს გააჩნიათ როგორც დიდი სამეცნიერო, აგრეთვე არა ნაკლები პრაქტიკული მნიშვნელობა. ამ მეთოდების სწორი გამოყენება საშუალებას იძლევა  გადაწყდეს სხვადასხვაგვარი გეოფიზიკური სისტემის და მათი ფიზიკური მოდელების  კრიტიკულ მდგომარეობასთან მიახლოების და მისი მახასიათებლების  ექსტრემალური გადახრების პროგნოზის საკითხები.

ძალზე მნიშვნელოვანია დედამიწის ზედა ფენების (20-30 მეტრამდე) დეტალური კარტირება, ბუნებრივი საშიშროებების (მეწყრები, ღვარცოფები, წყალდიდობები, ტყის ხანძრები) მიმართ მოწყვლადი არეების დადგენა, ქანების დრეკადი და ელექტრული თვისებების დადგენა და დაფარული არქეოლოგიური ძეგლების სწრაფი დაძიება საინჟინრო გეოფიზიკის მეთოდებით (სეისმოძიება, გეორადიოლოკაცია, ელექტროძიება). ასევე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, შავი ზღვის სანაპირო გეოლოგიური შრეების გვარობის, განფენილობისა და სიმძლავრის დადგენა გეორადიოლოკაციური და ელექტრომეტრიული მეთოდების გამოყენებით  ნაპირდაცვითი სამუშაოების ეფექტურად ჩატარების მიზნით.

ქვეპროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია ბუნებრივი (მეწყრები, ღვარცოფები) და დიდი საინჟინრო ობიექტებთან დაკავშირებული ტექნოგენური (ენგურის და სხვა დიდი კაშხლების, მილსადენების, დასახლებული პუნქტების) საშიშროებების შეფასება, გეოფიზიკური  მონიტორინგი და ანალიზი, შესაბამისი ადრეული შეტყობინების სისტემების შესაქმნელად.

ჩვენი გარემო სულ უფრო საშიში ხდება ჯამრთელობისათვის წყლის, ნიადაგის და ჰაერის დაჭუჭყიანების გამო, ამიტომ აუცილებელი ხდება გარემოს ეკოლოგიურ-გეოფიზიკური მონიტორინგი, რაც საშუალებას მოგვცემს გამოვიმუშაოთ მავნე ეფექტების შემცირების რეკომენდაციები.

მიღებული შედეგების პოტენციალური მომხმარებელი იქნება სამშენებლო კომპანიები, მუნიციპალიტეტები,  საინჟინრო გეოლოგიურ—გეოფიზიკური ორგანიზაციები, უცხოური საწარმოო კომპანიები.

კვლევის აქტუალობა – ქვეყნისათვის აქტუალურია დაკვირვებული გეოფიზიკური ველების მონიტორინგი, მონაცემთა ბაზების შექმნა და ამის საფუძველზე გეოფიზიკური პროცესების სივრცულ-დროითი დინამიკისა და ურთიერთკავშირების დადგენა, ღრმა და ქვეზედაპირული გეოლოგიური აგებულების დადგენა, მინერალების და წყლის ძიება, გეოეკოლოგია,  საინჟინრო გეოტექნოლოგია დიდი საინჟინრო ობიექტების მონიტორინგის ჩათვლით, არქეოლოგია, გეოკატასტროფების რისკის შემცირება, ადრეული შეტყობინების სისტემების შექმნა.

 კვლევის სიახლე – გამოყენებული იქნება გეოფიზიკური ძიების, მონიტორინგის და მონაცემთა ინტერპრეტაციის ახალი მეთოდები (კომპიუტერული პროგრამები)

კვლევის მეთოდოლოგია – გამოყენებული იქნება სეისმური, გრავიმეტრული, ელექტრული, მაგნიტური მეთოდები,  გეორადარი და მიღებული მონაცემების ინტერპრეტაციის თანამედროვე მეთოდები (სეისმური და გრავიტაციული ტომოგრაფია, ინტეგრირებული ანალიზი და ა.შ.

მონიტორინგის ქსელების მიერ აკუმულირებული მონაცემთა მასივების ანალიზისათვის გამოყენებული იქნება დროითი სერიების წრფივი და არაწრფივი ანალიზის თანამედროვე მეთოდები, მათ შორის სიხშირული და დროით-სიხშირული სკეილინგის მეთოდები, სიმძლავრის სპექტრის რეგრესია, ვეივლეტური გარდაქმნის მასშტაბზე დამოკიდებული კომბინაციები, საკუთარი მნიშვნელობების გამოთვა, ჰილბერტ ჰუანგის გაშლა, რეკურენტობის ანალიზი და ა.შ.

ჩვენი ძირითადი პუბლიკაციები

G.Melikadze, J.Leveinen, T.Chelidze.  Modeling of heavy metal contamination within an irrigated area. Groundwater and Ecosystems. Springer. 2005. 243-253.

T.Chelidze, Yu. Kolesnikov, T. Matcharashvili. 2006. Seismological criticality concept and percolation model of fracture.  Geophysical Journal International.  Vol. 164.   125-136.   G. Buntebarth, G. Melikadze,  T.Chelidze,.The Hydrothermal System of Tbilisi, Georgia. In: J.H.Tellam et al (Eds). “Urban Grounwater Management and  Sustainability”. Springer, 2006.  417-426.

 1. Chelidze, T. Matcharashvili. 2007, Complexity of seismic process; measuring and applications – A review. Tectonophysics. V. 431, 49-60.

 

 1. Matcharashvili, T.Chelidze, Z. Javakhishvili. 2009. Dynamics, Predictability and Risk Assessment of Natural Hazards. In” Building Safer Communities, Risk Governance, Spatial Planning and Responces to Natural Hazards” (Ed. U. Fra Paleo),. NATO Science for Peace and Security Series E. Vol.58.pp.148-155.
 2. Matcharashvili, T. Chelidze, V.Abashidze, N. Zhukova, E. Mepharidze, T. Kobakhidze. 2010. Influence of Large Water Reservoirs Construction and Filling on Dynamics of Earth C rust Local Tilts. Hydrocomplexity: New Tools for Solvinng Wicked Water Problems. IAHS Publications. 338. pp. 268-269.
 3. Chelidze, T. Matcharashvili, V. Abashidze, M. Kalabegashvili, N Zhukova. 2013a. Real time monitoring for analysis of dam stability: Potential of nonlinear elasticity and nonlinear dynamics approaches. Front. Struct. Civ. Eng. 2013, Vol. 7,188-205 DOI: 10.1007/s11709-013-0199-5
 4. Matcharashvili, T. Chelidze, V. Abashidze, N. Zhukova, E. Mepharidze. 2011a. Evidence for changes in the dynamics of Earth crust tilts caused by the large dam construction and reservoir filling at the Enguri dam international test area (Georgia). Nonlinear Dynamics. DOI 10.1007/s11071-010-9930-0
 5. Melikadze,T. Chelidze,N. ZhukovaP.Malik and T. Vitvar. 2011. Using Numerical Modeling for Assessment of Pollution Probability of Drinking Water Resources in Borjomi Region (Southern Georgia).   In: CLIMATE CHANGE AND ITS EFFECTS ON WATER RESOURCES. Volume 3, 267-275, DOI: 10.1007/978-94-007-1143-3_29

Гамкрелидзе, Н., Гонгадзе, С., Миндели, П., Кирия, Д., Яволовская, О. Физика земной коры Грузии. 2012.

Гамкрелидзе, Н., Гонгадзе, Гиоргобиани, Т., С., Миндели, Глонти, Н., Д., Яволовская, О. Глубинное геологическое строение Картли-Кахети по геофизическим данным. 2013.

 1. Chelidze et al. The Deep Structure and 3D Thermo-geodynamics of the Caucasus by Geophysical Data. European Geoscience Union General Assembly, 2012.

Odilavadze D.  Chelidze T., 2013  Physical simulation of georadiolocation field in direct and inverse problems of electrodynamics. GEOPHYSICAL JOURNAL. V. 35, N 4.

თ. ჭელიძე, Dდ. ოდილავაძე, კ. Fფიცხელაური. 2012. arqeogeofizika – axali perspeqtivebi, საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, #1,50-60.

Odilavadze, D., Chelidze,  T. 2013. GPR investigation of geotechnical conditions at Metekhi Cathedral area (Georgia), Proceedings of 6th Int. Congress “Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage“.

 1. Matcharashvili, T.Chelidze, Z. Javakhishvili,N. Jorjiashvili, U. FraPaleo, 2011b, Non-extensive statistical analysis of seismicity in the area of Javakhety, Georgia, Computers&Geosciences, V 37, 1627-1632,

Telesca, L., Matcharashvili, T., Chelidze. 2012. Investigation of the temporal fluctuations of the 1960–2010 seismicity of Caucasus, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 12, 1905–1909,

 1. Telesca, T. Matcharashvili, T. Chelidze, N. Zhukova, Z. Javakhishvili, 2013. Investigating the dynamical features of the time distribution of the reservoir-induced seismicity in Enguri area (Georgia), Nat. Hazards, DOI 10.1007/s11069-013-0855-z.

Chelidze T., Matcharashvili T., Abashidze V. Application of new nonlinear elasticity and nonlinear dynamics tools in real time monitoring of large engineering constructions (case of high arc Enguri dam). DISASTER ADVANCES, 6(9): 84-89. (2013)

MATCHARASHVILI T.,T.CHELIDZE, and N. ZHUKOVA. 2014. Influence of High Energy Electromagnetic Pulses on the Dynamics of the Seismic Process Around the Bishkek Test Area (Central Asia), Pure and Applied Geophysics, (DOI) 10.1007/s00024-014-0860-5,

 1. Chelidze, T. Matcharashvili, 2015. Dynamical Patterns in Seismology. In: Recurrence Quantification Analysis: Theory and best practices. (Eds. C.Webber and N.Marwan). Springer Cham Heidelberg, pp. 291-335.

Melikadze, G., Jukova, N., Todadze, M., Vepkhvadze,S., Chelidze,T. 2015. Hydrogeochemical and Stable Isotope Monitoring and Numerical Modelling of Groundwater Resource in Eastern Georgia to Secure  Stability and Quality of Water Supply. Advances in Environmental Research. Volume 44,

 1. Chelidze, I. Shengelia, N. Zhukova, T. Matcharashvili, G. Melikadze, G. Kobzev. 2016. M9 Tohoku earthquake hydro- and seismic response in Caucasus and North Turkey. Acta Geophysica, 64, 567-588.

С. А. Гонгадзе, Т. Л. Челидзе, П. Ш. Миндели, Н. 2017. Основные сечения земной коры и верхней мантии Большого Кавказа по новым технологиям.2. Сейсмотомография по профилям глубинного сейсмического зондирования. Геофизический журнал № 4, Т. 38, 2016, 101-113.

 1. T. Matcharashvili, T. ChelidzeN. Zhukova, Z. Tsveradze. 2016. Application of the dynamic data analysis in the real time monitoring of high dam body behavior. Chaotic Modeling and Simulation (CMSIM). 3, 309-316.

Şeşetyan, K. +14 authors+ Chelidze T.  2018. The 2014 Seismic Hazard Model of the Middle East: Overview and Results. Bulletin of Earthquake Engineering (BEEE) 16 (8), 3535-3566.

Matcharashvili, T., Hatano, T., Chelidze, T., and Zhukova, N. 2018. Simple statistics for complex Earthquake time distributions, Nonlin. Processes Geophys. 25, 497-510, https://doi.org/10.5194/npg-25-497-2018,

Matcharashvili T., Zhukova N., Chelidze T., Baratashvili E., Janiashvili M. 2018. The analysis of Variability of short data sets based on Mahalanobis distance calculation and surrogate time series testing. In: Time series analysis and Forecasting. Rojas I. et al (Eds), pp. 275-285. Springer Nature Switzerland.

მოპოვებული  ძირითადი საერთაშორისო გრანტები

Protection of Thermal Ground Water Resources in Seismic Areas, 1998 – 2000, INCO-COPERNICUS 15CT98-0132
Toxic Pollution Detection in Ground Water: From Real Time Early Warning to Overall Assessment, 2000-2001,  INCO-COPERNICUS, ICA2-CT-2000-10016
Geodynamical Risks of High Dams, 1996 – 2013, Council of Europe
Strategy development for long term pollution control in regions of extreme environmental risk (ENVRISK), 2000-2004, INTAS – 01-2301
Creation of acoustic warning system (AEWS) of catastrophic debris flows in mountainous areas, 2006-2007. Council of Europe
Applying Isotope Techniques for the Assessment of Water Resources In Georgia, 2007-2009, IAEA No : 7889
Assessment of radon-hazard potential, residential exposure, lung cancer and COPD in West Georgia, 2007-2009, STCU
Seismic hazard and risk assessment for Southern Caucasus-Eastern Turkey energy corridor. 2008-2012, NATO SfP
 The first step to creation of real time geotechnical telemetric monitoring system of large dams: the case of the Enguri dam International Test area.2008-2011, STCU 5016
FP7 Marie Curie – 2010-2013, Complex Research of Earthquake’s Forecasting Possibilities, Seismicity and Climate Change Correlations
GEM-EMME – 2010-1013 Global Earthquake Model; Earthquake Model of Middle East.
INTAS, 2003-2005. Three-dimensional electromagnetic and thermal tomography of active crustal zones
ISTC, 2007-2010“The Creation of the Thermo-geodynamic Model of the Lithosphere of the Caucasus and of the Black and Caspian seas Areas on the Basis of Mathematical Model, Geological and Thermal Paleo-reconstruction and Seismic Tomography”.
Council of Europe – 2012-2017. Pan-European and nation-wide landslide susceptibility assessment
FR/567/9-140/12 SRNSF Fundamental – 2013-2015 – Dynamically triggered seismicity – a new avenue for

earth crust stress state assessment: application to earthquake forecasting

216732 SRNSF Applied – 2016-2017. Cost-effective telemetric monitoring and early warning systems for signaling landslide initiation
Council of Europe 2017 Cost-effective technology of mass-movement early warning systems (EWS)
Council of Europe 2018 Development of innovative cost-effective autonomous telemetric early warning system for detecting floods, mudflows and rockfall initiation

 

სექტორში 1996 წლიდან ფუნქციონირებს ევროპის საბჭოს დიდი კატასტროფების შეთანხმების ევროპულ-ქართული ცენტრი “მაღლივი კაშხლების გეოდინამიკური რისკი“ (მკგრ) – ინფორმაცია ცენტრის მიერ ჩატარებული ძირითადი სამუშაოების შესახებ განთავსებულია ვებ-გვერდზე: https://www.coe.int/en/web/europarisks/ghhd.

ცენტრის სტატუსი: არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირი (არასამთავრობო ორგანიზაცია) რეგისტრაციის მოწმობა სერია N004760 – 211367796

ცენტრის დირექტორი: აკად. თამაზ ჭელიძე, გეოფიზიკის ინსტიტუტი

ცენტრის დირექტორის მოადგილე, ადმინისტრაციული საბჭოს თავმჯდომარე: პროფ. ვახტანგ აბაშიძე, გეოფიზიკის ინსტიტუტი

ადმინისტრაციული საბჭოს წევრები:  დ-რი ე. ბურდარო (საფრანგეთი), პროფ. კ. ეფტაქსიასი (საბერძნეთი), პროფ. ი. გეგენი (საფრანგეთი), დ-რი ი. ნონიევი.

სამეცნიერო საბჭოს ავმჯდომარე: დ-რი მარტინ ვილანდი (შვეიცარია)

სამეცნიერო საბჭოს წევრები: პროფ. ბ. დიუკარმი (ბელგია), პროფ. ჯ. ბენა (საფრანგეთი), პროფ. ვ. სგრინია (იტალია), პროფ. Aა. სავიჩი (რუსეთი), პროფ. თ. ჭელიძე, პროფ. ვ. აბაშიძე, პროფ. დ.მირცხულავა.

ცენტრის ამოცანები: ცენტრი შექმნილია, რათა განავითაროს მრავალეროვნული, მრალმხრივი მიდგომა მაღლივი კაშხლების აგებასთან დაკავშირებული გეოდინამიკური რისკების პრობლემის მიმართ:

 1. დიდი კაშხლების მახლობლად მიმდინარე ლოკალური და რეგიონული გეოდინამიკური პროცესების მულტიდისციპლინარული მონიტორინგის ახალი მეთოდების განვითრება და გამოცდა
 2. დიდ კაშხლებთან მიმდინარე გეოდინამიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირება
 3. მოსალოდნელი გეოდინამიკური მოვლენების (ტექტონიკური მოძრაობები, მეწყრები, მიწისძვრები) და ამ ზემოქმედებებზე დიდი კაშხლების რეაგირების პროგნოზირება
 4. კაშხლების საძირკველში მიმდინარე ფიზიკა-ქიმიური პროცესების და მათთან დაკავშირებული ფიზიკური თვისებების ცვლილებების მონიტორინგი
 5. დიდ კაშხლებზე გეოდინამიკური დაკვირვებების მონაცემთა ბაზების შექმნა
 6. სხვა ევროპულ ცენტრებთან თანამშრომლობით მოსალოდნელი გეოდინამიკური საშიშროებების ანალიზი და განზოგადოება, შესაძლო ზარალის სცენარების შექმნა და საზოგადოების განათლება იმის თაობაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს განგაშის შემთხვევაში, კატასტროფის დროს და მის შემდეგ.
 7. დიდი კატასტროფებისა და ეკოლოგიური პრობლემებისადმი მიძღვილ საერთაშორისო, რეგიონულ და ეროვნულ პროექტებში აქტიური მონაწილეობა