შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

 

გრანტი ¹067

პროექტის დასახელება: სეისმური და აკუსტიკური მოვლენების ტრიგერირება და სინქრონიზაცია გარეშე სუსტი ძალის მოდებით: გამოყენება მიწისძვრის პროგნოზისათვის.

ხელმძღვანელი: თ. მაჭარაშვილი

პროექტის ხანგრძლივობა: 2006-2008 წწ. 24 თვე

პროექტის ბიუჯეტი: 70 000 ლარი

 

გრანტი ¹068

პროექტის დასახელება: ბუნებრივი კატასტროფების მრავლობითი რისკის შემცირება – საქართველოს განვითარების პოზიტიური ფაქტორი.

ხელმძღვანელი: ო. ვარაზანაშვილი

პროექტის ხანგრძლივობა: 2006-2009 წწ.  36 თვე

პროექტის ბიუჯეტი: 147 153 ლარი

 

 

გრანტი ¹069

პროექტის დასახელება: საქართველოს ტერიტორიის დედამიწის ქერქის სიღრმული გეოლოგიურ-გეოფიზიკური აგებულებისმოდელის დადგენა და მასში მიმდინარეგეოდინამიკური პროცესებისა და წიაღისეული საბადოების გავრცელების პროგნოზული შეფასება.

ხელმძღვანელი: თ. ჭელიძე

პროექტის ხანგრძლივობა: 2006-2009 წწ.   36 თვე

პროექტის ბიუჯეტი: 144 000 ლარი

 

გრანტი ¹08/5-440

მიწისძვრების პროგნოზირების რეტრო-პერსპექტიული მეთოდების შემუშავება და კავკასიის რეგიონში მათი შესაძლებლობების გამოკვლევა.

ბიუჯეტი: 141 000 ლარი.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2009-2011 წწ. 12 კვარტალი.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ოთარ ლურსმანაშვილი.

მენეჯერი: ლევი გეონჯიანი.

 

გრანტი ¹08/5-437

ფოტოქიმიური სმოგის საარსებო გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შესუსტება – ქ. თბილისის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაჯანსაღების მნიშვნელოვანი ფაქტორი.

ბიუჯეტი: 148 005 ლარი.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2009-2011 წწ.  12 კვარტალი.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი და მენეჯერი: ავთანდილ ამირანაშვილი.

 

 

გრანტი ¹08/5-432

6. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენების სისტემის შექმნა საქართველოში საზღვაო გადაზიდვებისა და ზღვის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის.

ბიუჯეტი: 100 000 ლარი.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2009-2010 წწ. 8 კვარტალი.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ლარისა შენგელია.

მენეჯერი: გიორგი კორძახია.

წამყვანი ორგანიზაცია: ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი

თანამონაწილე ორგანიზაცია: გეოფიზიკის ინსტიტუტი

 

 

გრანტი ¹5-72

საქართველოს სიღრმული გეოლოგიურ-გეოფიზიკური აგებულების 1:500000 მასშტაბის სამგანზომილებიანი მოდელირება: ბლოკურ-ტერეინული, სეისმოაქტიური ტექტონიკის დადგენის, ენდოგენური და ეგზოგენური გეოეკოპროცესების (სტიქიურად საშიში მიწისძვრების, ფართე მასშტაბის მეწყრული მოვლენების, მთათა ჩამოშვავების) პროგნოზირების ასპექტში და მიწის ქერქის სეისმური ტალღების(P, S,R) სიჩქარული მოდელის აგება მიწისძვრების ლოკაციის დაზუსტებული მეთოდიკის შემუშავებასთან დაკავშირებით

ბიუჯეტი: 148390 ლარი.

პროექტის ხანგრძლივობა:  22.01.2010 – 22.01.2012. 12 კვარტალი.

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პაპუნა მინდელი

მენეჯერი: ჯემალ ქირია

 

 

გრანტი ¹5-101

საქართველოს გეოფიზიკურ მონაცემთა კომპიუტერპზაცია.  ტერიტორიის საყრდენ-კარკასულ პროფილებზე გეოლოგიურ-გეოფიზიკური სიღრმული აგებულების სამგანზომილებიანი მოდელის3D აგება წიაღისეულ საბადოთა ძებნა-ძიების პრობლემატიკის გადაწყვეტის, სტიქურად საშიში გეოეკოზონების დადგენის ასპექტში და მიწისძვრების გრძელვადიანი პროგნოზირება (დროის და ინტენსივობის შეფასებით).

ბიუჯეტი: 147510 ლარი.

პროექტის ხანგრძლივობა: 22.01.2010 – 22.01.2012. 12 კვარტალი.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პაპუნა მინდელი

მენეჯერი: პაპუნა მინდელი

 

 

საერთაშორისო გრანტები

 

1) Seismic Hazard Assessment for Big Cities in Georgia Using the Modern Concept of Seismic Microzonation with Consideration of Soil Non-linearity1998-2000 INTAS

2) Protection of Thermal Ground Water Resources in Seismic Areas 1998-2001 INCO-COPERNICUS

3) Test Area for Seismic Hazard Assessment in the Caucasus  1995-1997 INTAS

4) Toxic Pollution Detection in Ground Water: From Real Time Early Warning to Overall Assessment 2000-2001INCO-COPERNICUS

5) Induced Seismicity and Earthquake Hazard Mitigation by Electromagnetic Impact of MHD Generator 2000-2001-INTAS

6) Seismic Risk in Large Cities of Caucasus: Tools for Risk Management 2001-2003-NATO NATO SfP

7) Caucasian Seismic Information Network 2002- 2003 ISTC

8) Strategy development for long term pollution control in regions of extreme environmental risk (ENVRISK) 2002-2004-INTAS

9) Prediction of major events in multiscale fracture based on the theory of critical phenomena.2002-2004-INTAS

10) Geodynamical Risks of High Dams1996-2006 Council of Europe

11) Creation of acoustic warning system (EWS) of catastrophic debris flows in Mountanous areas. 2006-2007 Council of Europe

12) GIS ? mapping of integrated major hazards in the Southern Caucasus as an early warning tool. 2006-2007 Council of Europe

13) Triggering and synchronization of seismic / acoustic events by weak external forcing as a sign of approaching the critical point. 2006-2007 INTAS

14) Applying Isotope Techniques for the Assessment of Water Resources In Georgia. 2006-2007 IAEA

15) Stress related geohazards in South Caucasus. 2007-2009 INTAS

16) Open network of scientific Centers for risk of natural hazards in the Southern Caucasus and Central Asia. 2006-2008 ISTC

17) Assessment of radon-hazard potential, residential exposure, lung cancer and COPD in West Georgia. 2007-2009 STCU

18) The study of the structure of the lithosphere of Caucasus by means of surface wave tomography and three-dimensional modeling 2006-2008 ISTC

19) Nongausian Transport, Strong Turbulence and Nonlinear Phenomena in the Magnetosphere and Ionophere, 2007-2009, INTAS.

ic Tomography. 2008-2010, ISTC.

20) Study of the ULF electromagnetic phenomena related to earthquakes (SUPRE),  (INTAS-99-1102) 2000-2002

21)  Black Sea ecosystem processes and forecasting/operational database management system  1999-2002 NATO

22)  ARENA- A regional capacity building and networking programme to upgrade monitoring and forecasting activity in the Black Sea basin 2003 ? 2006 EEU

23) Three Dimensional Electro-Magnetic and Thermal Tomography of the Active  Cristal Zones.  2004-2007 INTAS

24)  Hydro and thermodynamic processes in the Black Sea  land-atmosphere system and regional climate. Development of fundamentals of monitoring and forecasting system. 2005-2006 BSEC

25)  Black Sea SCENE-Black Sea Scientific Network 2005-2008 EEU

26)  ECOOP – Coastal-shelf sea Operational observing and forecasting system 2007-2010 EEU

27)  ADAMS   Advanced Data Assimilation Methods for Seas 2008-2010 French National Scientific Fund

28) ADOMENO – Assimilation de Donnees pour la MEr NOire 2008-2010 French National Scientific Fund

29) UP-GRADE BS-SCENE  Up-grade Black Sea Scientific Network 2009-2011 EU

30)  Creation of  Thermodynamic Model of the Lithosphere of the Caucasus and the Black Sea and the Caspian Sea Water Areas on the Basis of the Mathematical Model, Geological and Thermal Paleoreconstruction and Seismic Tomography.  2008-2010, ISTC.

31) Seismic Hazard and Risk  Assessment  for South-Caucasus  Northern-Turkey Energy corridors.   NATO SFP, 2009-2011.