ჰიდროგეოფიზიკისა და გეოთერმიის ამოცანები

>> გაგრძელება 

  • წყალშემცველი ჰორიზონტის ფილტრაციული თვისებების დადგენა საველე საცდელი ტესტირებით;
  • ქანების სითბური პარამეტრების და სითბური ნაკადის განსაზღვრა გეოთერმული საბადოებისთვის;
  • წყლის საბადოების სამ განზომილებიანი კონცეპტუალური მოდელების შექმნა და მათი კალიბრაცია;
  • 3-განზომილებიანი ციფრული მოდელირების განხორციელება თანამედროვე ლიცენზირებული პაკეტებით FeFlow, VisualModFlowPro და სხვა, დაბინძურების გზების ჩვენებით, მათი რესურსების გადათვლის, ეკონომიურად და ეკოლოგიურად გამართლებული გრძელვადიანი ექსპლუატაციის პირობების დადგენის მიზნით;

    საველე ჰიდროქიმია გაზური შემად­გენლობის გამზომი GA-5000

 

  • ძირითად საბადოებზე, სასმელ, მინერალურ და თერმულ საბადოებზე მულტიპარამეტრული მონიტორინგის ორგანიზება პარამეტრების დროსა და სივრცეში ცვლილებათა ხასიათის დადგენისა და კონტროლის მიზნით; ჭაბურღილების კაროტაჟი, ჰიდროგეოლოგიური, ეკოლოგიური და სეისმური პროცესების განვითარების შესწავლა და პროგნოზირება.