მ.ალექსიძის ქ. №1, 0171 თბილისი, 
ტელ. (995 32) 33 30 71; 33 57 03; 36 37 93 
ფაქსი: (995 32) 33 28 67; 33 59 34
contact@ig-geophysics.ge