გამოყენებითი და ექსპერიმენტალური გეოფიზიკის სექტორი