ჯემალ ქირია

დირექტრის მოადგილე,

მეცნიერებათა აკად. დოქტორი

ჯემალ ქირია, დაბადებული 1951 წ. 26 თებერვალს, ქ. ხობში
მოქალაქე: საქართველო
ოჯახური მდგომარეობა: მყავს მეუღლე, სამი შვილი.

მისამართი ქ.თბილისი, ნუცუბიძის ქ. 77ბ, ბინა 37.
ტელ: სამსახ . 2 33 29 34, სახ. 2 329132, მობ. 599 739 749, 577 251220
ფაქსი: 33 28 67
E-მაილ: Kiria51@Yahoo.com, Jemal.Kiria@tsu.ge
Qiria@ig-geophysics.ge

 

განათლება, ხარისხები

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი
მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი1984,
გსუ-ს პროფესორი, 2006 წლიდან – დღემდე

პედაგოგიური მოღვაწეობა

ლექციების კურსები გსუ-ში: უმაღლესი მათემატიკა, მათემატიკური ანალიზი, ზოგადი მათემატიკის კურსი, ალბათობის თეორია;

 

სამუშაო გამოცდილება
წლები თანამდებობა დეპარტამენტი/განყოფილება ორგანიზაცია
1  1974-1984  უმცროს მეცნიერ თანამშრომელი  ღრუბლების ფიზიკის განყოფილება  მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი
2  1984 – 2006  უფროს მეცნიერ თანამშრომელი ღრუბლების ფიზიკის განყოფილება  მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი
3  2006 – დღემდე დირექტორის მოადგილე   დირექცია თსუ, მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი
 სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

აკადემიის გრანტები:

თემა ¹3.10,  1997-1999;  თემა ¹ 3.10, 2000-2001; თემა ¹ 3.13.02, 2002-2003; თემა ¹ 3.13.04, 2004-2005;

წლები როლი პროექტში პროექტისდასახელება დამფინანსებელი
1  2010-2012  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი „საქართველოს სიღრმული გეოლოგიურ-გეოფიზიკური აგებულების 1;500000 მასშტაბის სამგანზომილებიანი მოდელირება: ბლოკურ-ტერეინული, სეისმოაქტიური ტექტონიკის დადგენის, ენდოგენური და ეგზოგენური გეოეკოპროცესების (სტიქიურად საშიში მიწისძვრების, ფართე მასშტაბის მეწყვრული მოვლენების, მთათა ჩამოშვავების) პროგნოზირების ასპექტში და მიწის ქერქის სეისმური ტალღების (P, S,R) სიჩქარული მოდელის აგება მიწისძვრების ლოკაციის დაზუსტებული მეთოდიკის შემუშავებასთან დაკავშირებით” პროექტის მენეჯერი
2  2006-2009  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი საქართველოს ტერიტორიის დედამიწის ქერქის სიღრმული გეოლოგო-გეოფიზიკური აგებულების მოდელის დადგენა და მასში მიმდინარე გეოდინამიკური პროცესებისა და წიაღისეული საბადოების გავრცელების პროგნოზული შეფასება გეოთერმული ჯგუფის წევრი
3  მიმდინარე  შ. რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი  საშიში ბუნებრივი მოვლენები და ადრეული შეტყობინების სისტემები

 

 საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში/კონფერენციებში მონაწილეობა
წელი ღონისძიებისდასახელება ადგილი მოხსენების სათაური
1 VI      международная конференция «Новые идей в геологии нефти и газа” МГУ. მოსკოვი
1  2012  European Geosciences Union General Assembly 2012 Vienna (Austria) Vienna (Austria)  The Deep Structure and 3D Thermo-geodynamics of the Caucasus by Geophysical Data

 

სამეცნიერო საგრანტრო პროექტებში მონაწილეობა:

აკადემიის გრანტები:

თემა ¹3.10,  1997-1999;  თემა ¹ 3.10, 2000-2001; თემა ¹ 3.13.02, 2002-2003; თემა ¹ 3.13.04, 2004-2005;
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი:
პროექტი:  “საქართველოს ტერიტორიის დედამიწის ქერქის სიღრმული გეოლოგიურ-გეოფიზიკური აგებულების მოდელის დადგენა და წიაღისეული საბადოების გავრცელების პროგნოზული შეფასება”
Intas, 2003, Title: ,,Three-Dimensional electromagnetic and thermal
tomography of the active crustal zones”

 

ISTC, 2007-2100, Title:   “The Creation of the Thermo-geodynamic Model of the Lithosphere of the Caucasus and of the Black and Caspian seas Areas on the Basis of Mathematical Model, Geological and Thermal Paleoreconstruction and SeismicTomography”.

 

უცხოური ენების ცოდნა რუსული და ინგლისური.

 

 

ჯ.ქირიას სამეცნიერო შრომების სია

 

naSromebis, aRmoCe-nebisa da gamogonebebis dasaxeleba. gamomcemlobis, Jurnalis dasaxeleba gamocemis w. Jurnalis nomeri
1 mzis qaris mier de-damiwis magnituri sferos arastaciona-ruli garsdena sasazRvro fenis miaxloebaSi geomagnetizmi da aironomi 1977
2 mzis qarisa da deda-miwis magnituri sfe-ros urTierTmoqme-debis sakiTxebisa-Tvis geomagnituri gamokvlevebi 1977
3 ionosferos E da F fenaSi vertikaluri gadaadgilebis magnitodinamikuri meTodebis Sesaxeb axalg. mecn. II resp. seminari 1977
4 energiis nakargisa da magnituri velis disipaciis sisqeebis ricxobrivi gamoTv-la magnitosferul sasazRvro fenaSi axalg. mecn. II resp. seminari 1977
5 konveqtiuri Rrub-lebis radioloka-ciuri parametrebis informatiuloba inst. Sromebi 1980
6 parametrebis opti-maluri SerCeva kon-veqtiuri Rrublebis radiolokaciuri diagnostikis amocanisaTvis Rrublebis fizika 1981
7 setyvasaSiS Rrublebze aqtiuri xelovnuri zemoqmedebis marTvis avtomatizi-rebuli sistemebis Seqmnis Sesaxeb Rrublebis fizika  1981
8 setyvis koagulaciuri zrdis kinetikuri gantolebis ricxviTi amoxsnis Sesaxeb  Rrublebis fizika  1981
9 kavkasiis regionis samganzomilebiani geoTermuli modeli sakavSiro konferencia, Tezisebi 1983
10 Termodrekadi daZa-bulobebis roli kavkasiis regionis siRrmiseuli rRvevebis formirebaSi 1983
11 Termodrekadi daZa-bulobebi da kavkasiisa da mimdebare teritoriis seismuroba moambe 1983
12 Трехмерная геотермическая модель Кавказа (стационарная) Геотермич. иссл. в Средней Азии и Казахстана 1983
13 О возможной роли термоупругих напряжений в формировании некоторых разломов Кавказа Там же 1983
14 Трехмерная стационарная геотермическая модель Кавказа Сообщения АН ГССР 1983 г. т.111     № 3 с.505-508
15 kavkasiis regionis samganzomilebiani stacionaluri modeli moambe 1984
16 siTburi modeli qerqis inversiuli feni da kavkasiis axalgazrduli vulkanizmi moambe 1984
17 Termodrekadi daZa-bulobebi da kavkasiis zogierTi siRrmuli rRvevis formireba moambe 1985
18 Термоупругие напряже-ния и формирование некоторых глубинных разломов Кавказа Сообщения АН ГССР 1985 г. т.117     № 1   с.53-56
19 Thermo elastic Stresses and Seismic city of the Caucasus and Adjacent Areas Europ. Seism. Comm. XIX General Ass. Abstracts, Moscow. 1984        1-6 October pp. 61-62
20 Тепловая модель, коро-вой инверсионный слой и молодой вулканизм Кавказа Сообщения АН ГССР 1985 г. т.113(118) №3  с.517-521
21 О термоупругих напря-жениях и механизме не-которых землетрясений Кавказа и прилегающих регионов Сообщения АН ГССР 1985 г. т.120 №1 с.76-100
22 К вопросу взаимосвязи некоторых геофизичес-ких полей и глубинного строения Кавказа Сб. «Геофиз. поля и глуб. строение земной коры Закавказья» 1985 г. с.70-81
23 Трехмерная геотерми-ческая модель Кавказа Там же с.123-133
24 Геодинамические аспе-кты трехмерной тепло-вой модели Кавказа Сб. Тектоника и формации Большого Кавказа Москва, Наука МОИП 1988 г. с.24-32
25 engurhesis wyalsaca-vis raionSi dedami-wis qerqis zedapi-rul nawilSi gada-adgilebisa da daZa-bulobebis gamokvleva moambe 1989
26 Termuli velis mier gamowveuli simkvri-vis anomaliis gamo-Tvla moambe
27 A three-dimensional sta-tionary geothermal model of the Caucasus geodyna-mical implications Geodynamic and seismic sourse processes stress, strength and viscosity in the lithosphere 1989 March 28 April 2 nd Potsdam (Abstract)
28 Three-dimensional stationary thermal and thermo elastic models of Caucasus and the interrelations ship of the geophysical fields thermal evolution of lithosphere and processes in the earths interior international Symposium Moscow, September 1989 (Abstract)
29 Термоупругие напряже-ния, сейсмичность Кав-каза и прилегающих регионов Журнал «Прогноз Землетрясений» №12, 4 Дониш. Душанбе – Москва 1989 г. с.57-63
30 Геотермическая модель Кавказа и коревая астеносфера Сб. «Геотерми-ческие мо-дели геоло-гических структур    С.Петербург 1991 г. с.91-96
31 Трехмерная стационар-ная модель теплового и термоупругого полей Кавказа там же с.85-90
32 Термоупругие поля и сейсмичность Кавказа там же с.176-182
33 A tree-dimensional geothermal stationary model of thermal and thermoplastic fields of the Caucasus Erratum     A three-dimensional stationary model of the thermal and thermoelastic fields of the Caucasus 243(1995) 297-298 tectonophysics  191-203 1993    T.227    pp.191-203
34 О термоупругом меха-низме миграции нефти и газа Сообщения АН Грузии т. 150 №1 1994 г.
35 Литосфера Централь-ной и Восточной Европы III, VII и IX геотраверсы.                 а) геотермические исследования                   б) электромагнитные исследования Наукова думка, Киев. 1993 г.
36 Трехмерная геотерми-ческая (стационарная) модель Армянской CCP и прилегающих регионов Изд. АН Арм. сср Науки о Земле, 39-ый №2 1986 г. с.77-83
37 Метод выделения реги-онов перспективных на нефть и газ на основе трезмерной нестацио-нарной термической и термоупругой модели Кавказа и акваторий Черного и Каспийского морей «VI международн-ая конф. Новые идеи в геологии нефти и газа» МГУ 2002 г. 29-31 Мая
38 К проблеме теплового потока на большом Кавказе, акваториях Черного и Каспийского морей Межд. конф. «Оценка сейсмической опасности в нефтегазонос-ных областях» 2002 г. 28-30 Октября Баку
39 Термоплотностной ме-тод выявления регио-нов, перспективных на нефть и газ там же 2002
40 Rrublebis elWeqsa-SiSroebis gansazRv-ra erTdroulad ramdenime algori-Tmis gamoyenebiT deponirebuli Sromis referati gamoqveynebulia qarTul referatul JurnalSi № 1  2002 w.
41 К проблеме распределения тепловых полей на Кавказе и в акваториях Черного и Каспийского морей Труды ГИН АН Грузии посвященые 100 летию П.Д. Гамкрелидзе. Новая серия вып. 119, 2004, стр. 834-837. 2004 стр. 834-837
42 Crystal inversion layer of the Caucasus, its genesis, geophysical and geodynamic aspect Journal of the Georgian Geophysical Society. Issue A. Physics of Solid Earth. vol. 6A. 2001 83-88pp 2004
4344  A tree-dimensional non-stationary thermal model of the Caucasus and the Black and Caspian Sea area Journal of the Georgian Geophysical Society. Issue A. Physics of Solid Earth.vol. 8A 2003 2003, 87-92 pp
45 Tidal oscillations as motive force of promary migration of hydrocarbons to west outskirts of tectonic plates and localization of hydrocarbon beds occurring in process of subduction Journal “Scientific Israel-Technologi-cal Advantages”, vol.7, N 2, 2005. 2005 pp.127-133
46 Vertical thermodisplacements as possible mechanism of formation of palaeo and contemporary faults and seismoactive zone in the Caucasus region Journal of the Georgian Geophysical society. Issue A. physics of Solid Earth. vol. 9A 2004 Tbilisi. 2004 pp.51-58
47 Some questions of Thermo-geodynamics of the Caucasus and the Black and the Caspian seas water areas Journal of the Georgian Geophysical society. Issue A. physics of Solid Earth. vol. 9A 2004 Tbilisi. 2004 pp.58-64
48 Some issues of oil hydrocarbons migration, formation and accumulation Journal of the Georgian Geophysical Society Issue (A), Solid Earth, v.7, 2002. 2004 pp99-106
49 К проблеме распределения тепловых полей на Кавказе и в акваториях Черного и Каспийского морей Труды ГИН АН Грузии посвященые 100 лет. П.Д. Гамкрелидзе. Новая серия вып. 119. 2004 стр. 834-837
50 Some questions of genesis of sedimentogenic minerals and their migration processes Journal of the Georgian Geophysical Society Issue (A), Solid Earth, v.11,  2006.
51 On problem of Genesis and Localization of Oil-gas Bearing Fields Journal of the Georgian Geophysical Society Issue (A), Solid Earth, v.11,  2006.
52 On Genesis of Shamkori, Spitak and Racha-Java Earthquakes Journal of the Georgian Geophysical Society Issue (A), Solid Earth, v.11,  2006.
53 Subduction Phenomena Which are Conductive to Genesis and Localization of Oil-gas Fields Journal of the Georgian Geophysical Society Issue (A), Solid Earth, v.11, 2006.  2006.
54 On Approximate solution of some direct dynamic problems of theoretical seismology

 

Journal of the Georgian Geophysical Society Issue (A), Solid Earth, v.11, 2006.  2006.
55 Об одной причине несовпадения нвблюденных и пересчитанных магнитных полей на одну и туже высоту (на Кавказе). Труды института им. М. Нодиа, т. . LXII, c.77-81. 2010
56 Magmetic anomaly of Tsiteltskaro and its geological interpretation on the basis of new geologo-geomagnetic data. Georgian Geophysical Society, Issue A, Physics of Solid Earth, Geoprint Publishing House, Tbilisi, vol. 14A, pp. 94-98. 2011
57 Archeogeophysics in Georgia – New Results, New prospects. Journal of Georgian Geophysical Society, Issue A, Physics of Solid Earth, vol. 15A, 2011-pp. 24-34. 2012
58 Three-dimensional stationary geothermal model of the Caucasus and its geodynamic aspects. Monograph. 2011
59 The Physics of the Earth’s Crust of the Territory of Georgia. Monograph. 2012
60  Application of the Seismic Tomography Method according to the materials of Correlation Method of Refracted Waves and Deep Seismic Sounding Together with Gravimetric and Magnetometric Data for Hydrocarbon Prospecting. TSU,IG  Proceedings, V. 65, 2014.
61 3D non-stationary Thermo-geodynamics of the Caucasus and the Black and the Caspian seas water areas.  Issue (A), Physics of Solid Earth, v.18a, 2015
62 Reinterpretation of Geophysical Data for the Study of Deep Structure of the Greater Caucasus.  Issue (A), Physics of Solid Earth, v.18a, 2015
63 Deep structure of Eastern sector of the Black Sea and some questions of the western continuation of Adjara-Trialeti zone into the water area. TSU,IG  Proceedings, V. 67,

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/254

2017
64 The depth geology and oil and gas content in the Rioni-Mtkvari Depression with the Black Sea section of Georgia according to geophysical data. TSU, Monograph. 2017

One comment

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.