ნუგზარ ღლონტი

დირექტორი,

მეცნიერებათა აკად. დოქტორი

 

მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, ელ-ფოსტა:
თბილისი, ნუცუბიძის ქ. ¹77 ბ, ტელ: 239 54 45, 233 30 71. მობ. 577 28 24 25, ელ. ფოსტა Chlonti60@yahoo.com, nugzar.ghlonti@tsu.ge

დაბადების თარიღი:
2 სექტემბერი, 1946 წელი

 

განათლება, ხარისხი:

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ინჟინერ-ელექტრიკოსი, 1964-1970წწ;

 

 

პედაგოგიური მოღვაწეობა:

ლექციების კურსი – “ინფორმატიკა და კომპიუტერული ტექნიკის საფუძვლები” –თსუ და გსუ, 1988-1992 წწ.

 

სამუშაო გამოცდილება:

1964-68 წწ სტაბილური იზოტოპების ინსტიტუტი, მეაპარატე;

1964-70 წწ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სტუდენტი;

1970-71 წწ ჯარისკაცი, საბჭოთა არმიის რიგები;

1972-73 წწ თბილისის   სახელმწიფო   უნივერსიტეტის   გამოყენებითი   მათემატიკის

ინსტიტუტი, ინჟინერი;

1973-88 წწ გეოფიზიკის  ინსტიტუტი,  უფროსი  ინჟინერი, უმცრ. მეცნ. თანამშრომელი,

უფრ. მეცნ. თანამშრომელი;

1988-91 წწ თბილისის   სახელმწიფო   უნივერსიტეტის   გამოყენებითი   მათემატიკის

ინსტიტუტი, უფრ. მეცნ. თანამშრომელი;

1991-92 წწ გეოფიზიკის ინსტიტუტი, უფრ. მეცნ. თანამშრომელი;

1991-2006 წწ გეოფიზიკის ინსტიტუტი, დერექტორის მოადგილე საერთო საკითხებში;

2003-06 წწ გეოფიზიკის ინსტიტუტი, კოსმოფიზიკის ობსერვატორიის ხელმძღვანელი;

2006-07 წწ გეოფიზიკის ინსტიტუტი, დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი;

2007 წლიდან დღემდე გეოფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორი.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:

გეოფიზიკის  სხვადასხვა დარგში, 36 შრომა.

 

Оценкареальныхошибокданныхкосмическихлучей, автоматизациисбораипервичнаяобработкаспомощьюЕВМ. Известия АН СССР. серия физическая. 1976. 40, 3, 675

Соавт.: М.В.Алания, Т.С.Бакрадзе, Т.В.Джапиашвили

Исследование реальных ошибок данных интенсивности неитронной и жесткой – мезонной

компонент космических лучей по наблюдениям нейтронного супер-монитора НМ-64 и телескопа МТ-12. Сб. «некоторые результаты исследования вариаций космических лучей». Труды Ин-та геофизики АН ГССР. Т. 38, Изд-во «мецниереба» С.73

3. Промежуточное запоминающее устройство для автоматизации сбора и первичной обработки данных наблюдения. Сб. «Некоторые вопросы физики Земли, атмосферы, ионосферы и космических лучей». 1976. Тбилиси. С. 69.

Соавт.: Т.С.Бакрадзе

4. Алгоритм проверки и восстановления данных наблюдения на подземном скрещенном телескопе Т-16. Сб. «Некоторые вопросы физики Земли, атмосферы, ионосферы и космических лучей.» 1976. Тбилиси. С. 64

5. К вопросу автоматизации сбора и предварительной обработки дискретных наблюдений интенсивности космических лучей. Труды Ин-та геофизики АН Грузии. Т. 38. Мецниереба. 1976. С.73

6. Метод повышения быстродействия измерительных устройств. Труды Ин-та геофизики АН ГССР. Т. 38. Мецниереба. 1976.С.101

7. Учет изменения барометрического коеффициента нейтронной компоненты космических лучей при автоматизации и первичной обработки данных наблюдения. Сб. «Некоторые вопросы физики Земли, атмосферы, ионосферы и космических лучей». 1977. Тбилиси. С.69

Соавт.: Т.С.Бакрадзе

8. The Tbilisi experimental cosmic ray array and the «On line» system for automation of the collection and processing of the observation data. 15-tr LCRC, Plovdiv. Bulgaria. 1977. Vol.9 pp. 228-231

M.V.Alania, T.S.Bacradze, D.P.Bochikashvili, T.V. Dzhapiashvili, G.G.Ercomaishvili. O.S.

Kwantaliani, L.B. Kobaxidze, O.G.Rogava, I.I.Tuskia, L.H. Chatashvili

9. Устройство для автоматизации сбора и обработки данных наблюдения космических лучей. 1978. Из-во Мецниереба. С.74

Соавт.:Т.С. Бакрадзе

10. Принцип автоматизации сбора и обработки информации одного класса объектов. Сб. «Применение ЕВМ и математических методов в управлении производством». Из-во «Сабчота Сакартвело». Тбилиси. 1980.С.61

Соавт.: Л.Н. Камкамидзе

11. 18-th ICRC conference papers, I., vol.10/ Bangalore, India, 22 avg.-3sept.

M.V.Alania, T.S.Bakradze

12. Исследование вариации барометрического коеффициента в зависимости от изменения атмосферного давления и реальные ошибки данных нейтронного супер-монитора Тбилиси. Сб.

«Солнечно-земные связи и космические лучи». Труды Ин-та геофизики АН ГССР. Из-во «мецниереба».Т. 11.1985. С.55-59

Соавт. С

13. Особенности форбуш-понижений, анизотропии и барометрического еффекта космических лучей.Труды Ин-та геофизики АН ГССР. Из-во «мецниереба».Т. 11.1985. С.59-72

Соавт.: М.В. Алания, Р.Г. Асламазашвили,  Т.С. Бакрадзе, Д.П.БочикиШвили,

Т.В.Джапиашвили, О.Г.Рогава, В.С.Ткемаладзе.

14. The fluctuations of cosmic ray intensity, the parameters of the solar uind and the Sarths magnetic field in convection urth the pjssible oscillation of the Sun urth 160-min period. 20-th LCRC, conf. hfhtrs.Vol.4. 1987 pp 111-114

M.V.Alania, T.S.Bacradze, D.P.Bochikashvili, T.B. Bochorishvili,   O.G.Rogava,  I.I.Tuskia

15  არასტაციონარული სითბოგამტარებლობის  განტოლების ამოხსნის ერთი მეთოდის შესახებ. ცხინვალის სახ. პედაგოგიური ინსტიტუტის შრომების კრებული. გორი.

გვ. 232-238

თანაავტ. ჯ. გოგიაშვილი, მ. Dდარსანია, ჯ.ქირია

16.Ассиметрия активности Солнца и вариации и космических лучей. Труды Ин-та геофизики  Грузии. Т.58.2004     Соавт.:   Т.С. Бакрадзе, Д.П.БочикиШвили,  Л. Г. Осепайшвили, Т.П.Размадзе

17. Аномальные солнечено-суточные вариации космических лучей, связанные с пересечением Землей границ секторов межпланетного магнитного поля (ММП) и проблема землетрясений.

.Труды Ин-та геофизики АН  Грузии. Т. 58 2004

Соавт.: Н.Г.Хазарадзе,   Т.С. Бакрадзе, Д.П.БочикиШвили,   Г.Г. Ванишвили, И,И,Туския

18. როგორ მოვიქცეთ მიწისძვრის შემთხვევაში. სამეცნიერო-პოპულარული ბროშურა. თბილისი. 2005. 40გვ.

«მაიონიზებელი გამოსხივების პროპორციული მთვლელის ელექტრონული ინტერფეისი». გამოგონება. სამრეწველო საკუთრების ოფიციალურიბიულეტენი ¹13 (137), 2003, თბილისი. განაცხადი Ар 2003 3179А

20. Исследование инженерно-геологических и гидрогеологических условий Бакурианского платоекспрес-методом електроразведки с использованием програмного обеспечения ipi2win Сборник трудов Ин-та геофизики им. М.Нодия Т.LXII. 2010

Соавт. Г.Г.Джаши, Д.Т.Одиливадзе, Д.К.Кириа, З.А.Амилахвари, А.Г.Тархнишвили,

С.Б.Матиашвили

21. Geologikal-geophysical structure of the ” Shamkhor-Abiabad” Journal of the  Georgian Geophysical society,vol 13A,  2009 pp 44-49

Gamkrelidze, S. Ghonghadze, G. Jachi. V. Chichinadze, P. Mindeli, G. Kiria

22. პროფილ «შამხორი-ალიაბადის» გეოლოგიურ-გეოფიზიკური აგებულება. საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოების ჟურნალი. ტ. 13ა, გამომცემლობა  „გეოპრინტი», თბილისი, 2009, გვ. 44-49

თანაავტ.: ნ. გამყრელიძე, გ. ჯაში, ჯ.ქირია, ს. ღონღაძე, ვ. ჭიჭინაძე, პ. მინდელი

23. Map of Anomalous Gravitational Field of Georgia and Problems of Transformation of pjtential Fields. Journal of Georgian Geophysical Sosiety, Issue (A) Physics of solid Earth, V. 14a, 2010. pp. 46- Ghonghadze, G. Kiria.

24. ანომალური გრავიტაციული ველის ტრანსფორმაცია და მისი კავშირი საქართველოს ტერიტორიის სიღრმულ აგებულებასთან. საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოების ჟურნალი. სერია ა.ტ. 15ა, 2011-2012წ. გვ.142-147.

თანაავტ.: ჯ.ქირია, ს. ღონღაძე.

25. გეოფიზიკის და ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტების ერთობლივი სამუშაოების თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში ატმოსფერული გამოკვლევების დარგში. სტუ ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია «ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები», 2013 წ. თბილისი, გვ. 33.

თანაავტორი თ. ცინცაძე

26. ძიების გეოფიზიკური მეთოდების როლი ეგზოდინამიკური ეკოლოგიური პროცესების კვლევისას. ჯურნალი «საქართველოს ნავთობი და გაზი» N 28, თბილისი 2013 წ. გვ. 53–59.

თანაავტორები: გ.ჯაში, ა. თარხნიშვილი, ზ. ამილახვარი, ჯ. ქირია.

27. გეოფიზიკური ველების ახალი ინტერპრეტაცია დიდი კავკასიონის სიღრმული აგებულებისათვის. საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოების ჟურნალი. სერია ა.ტ. 18ა, 2015წ. გვ.50-59.

თანაავტ.: პ. მინდელი,  ს. ღონღაძე, ჯ. ქირია,   ა. ესაკია

О возможности основания  базисной  модели магнитотерапевтического     курорта  в  низкогорной  Гурии. Сборник трудов Ин-та геофизики им. М.Нодия Т.LXVI. 2014

Соавт. Ломинадзе Дж.Г.,  Картвелишвили К.З.,    Беришвили Г.Г., Мебагишвили Н.Н.,  Николайшвили М.М.

29. Геофизическое изучение осадков пляжной полосы берега Черного моря в Грузии для выработки берегозащитных мероприатий. Труды Института геофизики им. Нодиа, т. LXIV, 2013. Соавторы: Джаши Г., Тархнишвили А., Одилавадзе Д., Кириа Дж., Папашвили И., Амилахвари З., Дарахвелидзе Л.

30 . Rezults of the Investigation on the Building Territory. Journal of Georgian Geophysical Sosiety,  Issue (A) Physics of solid Earth, V. 16a, 2013 pp. 52-54.

Jashi G., Tarkhnishvili A., Odilavadze D., Arziani Z., Amilakhvari Z

31.Глубинное геологическое строение Картли-Кахети по геофизическим данным Институт гшеофизики, Тбилиси, 2013.

Соавт. Н. П. Гамкрелидзе, С. А. Гонгадзе, Т.В. Гиоргобиани, П. Ш. Миндели, О. В. Яволовская.

32. “СЕЙСМОТОМОГРАФИЯ ПО ПРОФИЛЯМ ГЛУБИННОГО СЕЙСМИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ”, Геофизический журнал Института геофизики НАН Украины, №4, 2016.

Соавт: С.А. Гонгадзе, Т.Л.Челидзе, П.Ш. Миндели,  Д.К. Кириа,  О.В. Яволовская.

33. On nature of an anomaly increas of the Galactic cosmic intensity in the minimum phase of Forbush decrease 22 june, 2015. 25 th European Cosmic Ray Simposium, Torino, Italy, 4-9

September 2016. M.V. Alania, A.Wawrzinczak, T.S. Bakradze, I.I. Tuskia

3 On the Connection of Annual Variations of the Intensity of Galactic Cosmic Rays with the Changeability of Cloudiness and Air Temperature in Tbilisi, Journal of the Georgian Geophysical Society, Issue B. Physics of Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v.19B, 2016, pp. 128-134

A. Amiranashvili,T. S. Bakradze,N. Ya. Ghlonti,T. V. Khurodze, I. I. Tuskia.

35. Comparative Characteristics of the Changeability of Atmospheric Pressure in the Meteorological Stations in the Tbilisi Airport, Tortoise Lake and in Cosmic Rays Observatory of M. Nodia Institute of Geophysics Journal of the Georgian Geophysical Society, Issue B. Physics of Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v.19B, 2016, pp. 59-65.

T. Bakradze, P. A. Barbakadze, N. Ya. Ghlonti, I. I. Tuskia

Глубинная геология и нефтегазоносность Рионско-Куринской депрессии и Черноморского сектора Грузии по геофизическим данным. ТГУ, Тбилиси, 2017.

Соавт. Н. П. Гамкрелидзе, С. А. Гонгадзе, О. В. Яволовская, М. И. Гамкрелидзе, Д. К. Кириа, П. Ш. Миндели, Л. Н. Адикашвили, Д. Н. Гамкрелидзе, Г. Н. Кобзев.

 

გამოგონება:

“მაიონიზებელი გამოსხივების პროპორციული მთვლელის ელექტრონული ინტერფეისი”. საქპატენტი,¹3 (137), 2003, თბილისი, განაცხადი A 20033279 (თანაავტორობით)

 

სხვადასხვა სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა

კოსმოფიზიკის დარგში სხვადასხვა წლებში სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა მოსკოვში, ყაზახეთში,, სომხეთში, აზერბაიჯანში;

2006 წლის 1-7 ნოემბერი, ესტონეთში და ფინეთში საერთაშორისო ღონისძიება განათლებისა და მეცნიერების რეფორმების საკითხებთან დაკავშირებით.

 

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

საქართველოს სამეცნიერო აკადემიის გრანტები:

1997-99 წწ “დედამიწაში მიმდინარე დეფორმაციული პროცესების შესწავლა ექსპერიმენტული კვლევისა და თეორიული მოდელის საფუძველზე”, ¹34;

2000-01 წწ “დახრისმზომითი მეთოდის გამოყენება დედამიწის ქერქში მიმდინარე დეფორმაციული პროცესების შესასწავლად”, ¹3.4.01;

2002-03 წწ “მოკლეპერიოდიანი დეფორმაციების კავშირი სეისმურ მოვლენებთან თბილისისა და ენგურჰესის გეოდინამიკური სადგურების მონაცემებით”, ¹3.4.02;

2004-05  წწ “დედამიწის ზედაპირის მიმოქცევითი დახრების კვლევა თბილისისა და ენგურჰესის გეოდინამიკური პოლიგონების მონაცემებით’, ¹3.3.04;

 

საქართველოს სამეცნიერო ეროვნული ფონდის საგრანტო პროექტში მონაწილეობა:

 

2010-2012 წწ  გრანტი ¹5-101 საქართველოს გეოფიზიკურ მონაცემთა კომპიუტერზაცია.  ტერიტორიის საყრდენ-კარკასულ პროფილებზე გეოლოგიურ-გეოფიზიკური სიღრმული აგებულების სამგანზომილებიანი მოდელის 3D აგება წიაღისეულ საბადოთა ძებნა-ძიების პრობლემატიკის გადაწყვეტის, სტიქურად საშიში გეოეკოზონების დადგენის ასპექტში და მიწისძვრების გრძელვადიანი პროგნოზირება (დროის და ინტენსივობის შეფასებით)”

2016-2018 წწ გრანტი ¹216732 “მეწყრების მონიტორინგის და ადრეული შეტყობინების ეკონომიური ტელემეტრული სისტემის შექმნა”

 

უცხოური ენების ცოდნა: რუსული – კარგად, გერმანული – ლექსიკონით;

 

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე, ორი შვილი, ოთხი შვილიშვილი.

One comment

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.