შოვის კატასტროფის შესაძლო გამომწვევი მოვლენები

ზურაბ კერესელიძე, ნოდარ ვარამაშვილი

მყინვარ თბილისაზე განვითარებული  მოვლენების რიგითობის დადგენა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ამოცანას წარმოადგენს. ბუნებრივია, რომ მისი  გადაწყვეტის გარეშე შეუძლებელი იქნება შოვის ტრაგედიის  მიზეზების სრულფასოვანი ანალიზი, რომლის საფუძველზეც უნდა ჩამოყალიბდეს კატასტროფის ზუსტი  ფიზიკური სურათი. სხვანაირად შეუძლებელი იქნება   მსგავსი მასშტაბების მქონე  ბუნებრივი კატასტროფებისაგან ადამიანების პრევენციის საიმედო სისტემის აგება და მისი რაციონალურად ფუნქციონირება.

გაგრძელება