შოვის კატასტროფის შესაძლო გამომწვევი მოვლენები (სრული ვერსია)

ზურაბ კერესელიძე, ნოდარ ვარამაშვილი,

მყინვარ თბილისაზე განვითარებული  მოვლენების რიგითობის დადგენა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ამოცანას წარმოადგენს. ბუნებრივია, რომ მისი  გადაწყვეტის გარეშე შეუძლებელი იქნება შოვის ტრაგედიის  მიზეზების სრულფასოვანი ანალიზი, რომლის საფუძველზეც უნდა ჩამოყალიბდეს კატასტროფის ზუსტი  ფიზიკური სურათი. სხვანაირად შეუძლებელი იქნება   მსგავსი მასშტაბების მქონე  ბუნებრივი კატასტროფებისაგან ადამიანების პრევენციის საიმედო სისტემის აგება და მისი რაციონალურად ფუნქციონირება.

 

» Read more

შოვის კატასტროფის შესაძლო გამომწვევი მოვლენები

ზურაბ კერესელიძე, ნოდარ ვარამაშვილი

მყინვარ თბილისაზე განვითარებული  მოვლენების რიგითობის დადგენა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ამოცანას წარმოადგენს. ბუნებრივია, რომ მისი  გადაწყვეტის გარეშე შეუძლებელი იქნება შოვის ტრაგედიის  მიზეზების სრულფასოვანი ანალიზი, რომლის საფუძველზეც უნდა ჩამოყალიბდეს კატასტროფის ზუსტი  ფიზიკური სურათი. სხვანაირად შეუძლებელი იქნება   მსგავსი მასშტაბების მქონე  ბუნებრივი კატასტროფებისაგან ადამიანების პრევენციის საიმედო სისტემის აგება და მისი რაციონალურად ფუნქციონირება.

გაგრძელება

 

შოვის კატასტროფის გამომწვევი გეოფიზიკური ფაქტორების სავარაუდო მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი

პირველ რიგში ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამთ შოვში მომხდარი ტრაგედიის გამო და ვუსამძიმრებთ გარდაცვლილთა ოჯახებს.

დედამიწაზე ორგანული მატერიის განვითარების ყოველი ახალი ეტაპი, როგორც წესი, მკვეთრ კლიმატურ ცვლილებებს უკავშირდებოდა. მათ მიმდინარეობასა და ხასიათს გლობალური გეოლოგიური პროცესებით გამოწვეული პლანეტის გეოქიმიური და გეოფიზიკური პარამეტრების გრძელვადიანი ვარიაციები განაპირობებდა. ბუნებრივია, რომ მსოფლიოში ყოველთვის ხდებოდა სტიქიური მოვლენები, რაც ნაწილობრივ კლიმატური პირობების ვარიაციებს უკავშირდებოდა. საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი პასიურად ეგუებოდა კლიმატურ ცვლილებებს. >>> » Read more

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის – მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორის კანდიდატურის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ » Read more

წყალსაცავები და მევენახეობის პრობლემა

ზურაბ კერესელიძე , დარეჯან კირკიტაძე

» Read more

მზის აქტივობის ციკლები,იონოსფერო, ქართული ეთნოსი და ლ.გუმილევის ეთნოგენეზის თეორიის კრიტიკული ანალიზი

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის გეოფიზიკის ინსტიტუტი

ზურაბ კერესელიძე
z_kereselidze@yahoo.com » Read more

გიწვევთ კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად!

2022 წ. 21-22 ნოემბერს ქ. თბილისში ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია „დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები“.

» Read more

დედამიწის მაგნიტური ველი და ადამიანი

ზ.კერესელიძე, ზ.არზიანი

საზოგადოების განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს პრობლემა, თუ როგორ მოქმედებენ ცოცხალ ორგანიზმებზე ბუნებრივი ფაქტორები, რომელთა შორისაც რადიაციული გამოსხივების გარდა, უმნიშვნელოვანესია დედამიწის მაგნიტური ველი (გეომაგნიტური ველი). » Read more

საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება და ეკოლოგიური პრობლემები

» Read more

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივიკატასტროფები საქართველოში: მონიტორინგი, პრევენცია, შედეგების შერბილება“, თბილისი, 12–14 დეკემბერი, 2019 წ.

მოთხოვნები სტატიის გაფორმებისათვის

 • სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ფორმატზე ტექსტურ რედაქტორ Word 2003 -ში;(save as 97-2003);
 • არეები: ზედა, მარცხენა, მარჯვენა, ქვედა -20 მმ;
 • გამოყენებული შრიფტი: ქართული სტატიისათვის Sylfaen. ინგლისური სტატიებისათვის Times New Roman. სტრიქონთა შორისი ინტერვალი – 1.0;
 • სტატიაში ფორმულები აკრეფილი უნდა იყოს ფორმულების რედაქტორ Equation-ში;
 • ნახაზები და საილუსტრაციო მასალები ტექსტში ჩასმული უნდა იყოს JPEG ან BMP ფორმატით;
 • პირველი გვერდის თავში უნდა დაიბეჭდოს (ან დაკოპირდეს) ზემოთ აღნიშნული კოლონტიტული (10 Pt, Bold, ინტერვალი – 1.0, ქვემოთ – ხაზი):
 • ორი სტრიქონის გამოტოვებით უნდა დაიბეჭდოს სტატიის სათაური (14 Pt , Bold);
 • სტრიქონის გამოტოვებით – ავტორ(ებ)ის გვარი და ინიციალები (12 Pt , Bold);
 • მომდევნო სტრიქონზე ორგანიზაციის სრული დასახელება (10Pt, Bold; სტატიაში სხვადასხვა ორგანიზაციების მონაწილეობის შემთხვევაში გამოყენებული უნდა იქნას აღნიშვნა*);
 • სტრიქონის გამოტოვებით – სტატიის მოკლე ანოტაცია იმ ენაზე, რომელზეც დაწერილია სტატია, 3-4 საკვანძო სიტყვით(10 Pt, დახრილი შრიფტით, არაუმეტეს 500 სიმბოლოსი);
 • სტრიქონის გამოტოვებით სტატიის შინაარსში (11 Pt);
 • ორი სტრიქონის გამოტოვებით – გამოყენებული ლიტერატურა არაუმეტეს 10-სა, ნუმერაციით 1….10, (10 Pt); ტექსტში აღინიშნება [1]….[10] ავტორის შეხედულების მიხედვით;
 • ორი სტრიქონის გამოტოვებით – ქართულ ენაზე დაწერილ ნაშრომში ინგლისურ ენაზე: სტატიის სათაური (14 Pt , Bold), სტრიქონის გამოტოვებით – ავტორ(ებ)ის გვარი და ინიციალები (12 Pt, Bold); სტრიქონის გამოტოვებით – რეზიუმე3-4 საკვანძო სიტყვით (10 Pt);სულ არაუმეტეს 1000 სიმბოლო;
 • სტატიის მოცულობა 3-4 გვერდი; ბოლო გვერდი არ უნდა იყოს გვერდის 3/4 – ზე ნაკლები;
 • ერთი ავტორის მიერ წარმოდგენილი სტატიების რაოდენობა არა უმეტეს 2-სა;
 • პოსტერის ზომები594 × 841 მმ(A1 ფორმატი);
 • სტატიის ელექტრონული ვერსია და საორგანიზაციო შენატანის ქვითრის ასლი გადმოიგზავნილი უნდა იყოს ელექტრონული ფოსტით მისამართზე: ndgconference@4science.ge . სექციის ნომერი მითითებული უნდა იყოს თანმხლევ წერილში (სარეგისტრაციო ბარათში);
 • კონფერენციის შრომათა კრებული და ცალკეული სტატიები ინდექსირებული იქნება სულ მცირეGoogle Scholar-ში.

ლიტერატურის გაფორმება: წიგნების ან მონოგრაფიების გაფორმებისას უნდა მიეთითოს: ავტორის (ავტორების) გვარი და ინიციალები; წიგნის ან მონოგრაფიის დასახელება; გამოცემის ადგილი; გამომცემლობის დასახელება; გამოცემის წელი, გვერდები. სამეცნიერო ნაშრომის გაფორმებისას უნდა მიეთითოს: ავტორის (ავტორების) გვარი და ინიციალები; ნაშრომის დასახელება; ორი დახრილი ხაზი; ჟურნალის (კონფერენციის, კონგრესის, შრომათა კრებულის და ა.შ.) დასახელება; პუბლიკაციის ადგილი; გამოცემის წელი; ჟურნალის (ტომის) ნომერი, გვერდები.

მითითება ინტერნეტ წყაროებზე ხორციელდება სტატიის ტექსტში ნუმერაციის გარეშე, მაგ. (www.amindi.ge).

სტატიის ელექტრონული ვერსია, სარეგისტრაციო ბარათი და საორგანიზაციო შენატანის ქვითრის ასლი უნდაგადმოგზავნოსელ. ფოსტით მისამართზე:ndgconference@4science.ge

 რეგისტრაცია და სტატიის ატვირთვა შესაძლებელია აგრეთვე ვებ-გვერდზე:

 

http://4science.ge/conferences/index.php/CONF/CONF

 საკონტაქტო პირები:

 ნინობერიანიძეელ. ფოსტა:nikoli700@yahoo.com, მობ.: +995 598303600

მანანანიკოლაიშვილიელ. ფოსტა:manananikola@gmail.com,მობ.: +995 557 23 62 90

მიხეილფიფიაელ. ფოსტა:m.pipia@gtu.ge,მობ.: +995 593 55 65 11

 ზემოაღნიშნული მოთხოვნების დარღვევით გაფორმებული, კონფერენციის თემატიკის შეუსაბამო ან საორგანიზაციო შენატანის ქვითრის გარეშე წარმოდგენილი სტატიები პუბლიკაციისათვის არ განიხილება.

1 2