ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი
2015 წლის სამეცნიერო - კვლევითი მუშაობის წლიური ანგარიში

О возможных технических причинах катастрофического паводка в городе Тбилиси в 2015 году

Зураб Кереселидзе
Институт геофизики Тбилисского госсударственного Университета
Георгий Шергилашвили
Ориони Студия

GEOLOGICAL MAP OF THE CAUCASUS 2010.

scale 1:1 000 000.

EDITOR: SHOTA ADAMIA

კავკასიის გეოლოგიური რუკა 2010.

მასშტაბი1:1 000 000.

რედაქტორი: შოთა ადამია

 

 

GEOLOGICAL MAP OF GEORGIA 2004.

scale 1:500 000.

Editor: Shota Adamia

საქართველოს გეოლოგიური რუკა 2004.

მასშტაბი1:500 000.

რედაქტორი: შოთა ადამია

 

მ.ალექსიძის ქ. №1, 0171 თბილისი,
ტელ. (995 32) 33 30 71; 33 57 03; 36 37 93
ფაქსი: (995 32) 33 28 67; 33 59 34

contact@ig-geophysics.ge

WWW.IG-GEOPHYSICS.GE