Tbilisi                                                  marti 2008 w.

memorandumi

ssip ivane  javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis  da ssip mixeil nodias geofizikis institutis urTierTTanamSromlobis Sesaxeb

    ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo univer-siteti (SemdgomSi ,,universiteti”), warmodgenili  reqtoris, profesor giorgi xubuas saxiT da, meores mxriv, ssip mixeil nodias geofizikis instituti (SemdgomSi ,,instituti”), warmodgenili direqtoris nugzar Rlontis   saxiT, SemdgomSi ,,mxareebi”, iswrafvian ra urTierTobebis ganviTarebisa da ganmtkicebisaken, iReben ra mxedvelobaSi qveynisaTvis geofizikis dargis ganviTarebis did mniSvnelobas da samecniero Tanam-SromlobaSi ormxriv dainteresebas,  acnobiereben ra geofizikis yvela   mimarTulebebiT qarTuli samecniero skolebis tradiciebsa da miRwevebs, axalgazrda Taobebis ganaTlebis sferoSi sauniversiteto da akademiuri institutebis mWidro TanamSromlobis mniSvnelobasa da aucileblobas, Tanxmdebian Semdegze:

muxli 1
,,mxareebi” waaxaliseben urTierTobaTa ganviTarebas geofizikis yvela   mimarTulebebiT ganaTlebis sferoSi da ganaxorcileben TanamSromlobas ormxrivi interesebis sferoebSi.

muxli 2
,,mxareebi” yovelmxriv Seuwyoben xels Tanasworuflebiani Tanam-Sromlobis ganviTarebas da ganaxorcieleben urTierTsanacvlo valdebu-lebebs:
,,universiteti”  uzrunvelyofs:

  • ,,institutis” TanamSromelTa Sromebis popularizacias Tavad   ,,universitetSi” da arsebul partnior universitetebSi;

  • ,,institutis” mecnier_TanamSromelTa mier  sajaro leqciebis wakiTxvas ,,universitetSi”;

  • moTxovnilebis Sesabamisad auditoriebis, saleqcio da sakonferencio     darbazebis gamoyofas institutis saWiroebisaTvis;

  • ,,universitetis” sabiblioTeko fondiT sargeblobas ,,institutis” TanamSromlebisaTvis;

  • ,,universitetis” sasporto da kulturis bazebis gamoyofas ,,institutis” saWiroebisaTvis.

  • “universitetis” ufroskurselebis Cabmas “institutis”…samecniero saqmianobaSi. 

Tavismxriv ,,instituti” kisrulobs ra ,,universitetisaTvis”  geofizikis   mimarTulebebiT sabazo samecniero dawesebulebis rolis Sesrulebas, iRebs valdebulebas inteleqtualuri da materialur_teqnikuri Zalebis sruli gamoyenebiT:

  • daamyaros sammxrivi samecniero urTierTobebi msoflios wamyvan      universitetebTan da kvleviT centrebTan saerTo  kvlevisa da samecniero proeqtebis Sesasruleblad;

  • gauwios kolaboraciuli  mxardaWera ,,universitets” geofizikis   mimarTulebebiT bakalavriatis da magistraturis etapze studentebis momzadebaSi;

  •  uzrunvelyos doqtoranturis etapze ,,universitetis" doqtorantebi da doqtoranturis programa  Sesabamisi samecniero baziTa da xelmZRvanelebiT;

  • misces saSualeba ,,universitetis" studentebs da profesorebs isargeblon ,,institutis" samecniero biblioTekiT, eqsperimentuli bazebiT da monacemTa bazebiT, miiRon monawileoba “institutis mier Catarebul eqspediciebSi.

muxli 3
winamdebare memorandumis Sesrulebasa da ganmartebasTan dakavSirebuli sadavo sakiTxebi gadaiWreba konsultaciebisa da molaparakebebis gziT.

muxli 4
winamdebare memorandumSi mxareTa ormxrivi SeTanxmebis safuZvelze SeiZleba Setanil iqnas cvlilebebi da damatebebi.
muxli 5
es memorandumi ZalaSi Sedis mxareTa mier misi xelmoweris dRidan da moqmedebs mxareTa mier raime sxva gadawyvetilebis miRebamde.
………urTierTTanamSromlobis memorandumi Sedgenilia qalaq TbilisSi 2008 wlis      marts   qarTul enaze Tanabari iuridiuli Zalis mqone or egzemplarad da inaxeba mxareebTan.

 

“universiteti”                                       “instituti”           

reqtori, profesori                                  direqtori

stamp                                     stamp
05.04.2008 I.G. All rights reserved Web-Master: alexander27maxnet@gmail.com