saqarTvelos sapatriarqos wminda andria pirvelwodebulis saxelobis  qarTul universitetsa da
ssip mixeil nodias geofizikis instituts

Soris

 

 

    saqarTvelos sapatriarqos wminda andria pirvelwodebulis saxelobis qarTuli universiteti (SemdgomSi “universiteti”), warmodgenili reqtoris, parmen margvelaSvilis da meore mxriv, ssip mixeil nodias geofizikis instituti (SemdgomSi “instituti”), warmodgenili direqtoris, nugzar Rlontis saxiT (SemdgomSi “mxareebi”), eswrafvian samecniero da saganmanaTleblo saqmianobis Serwymas, SeTanxmdnen Semdegze:

 

 

                            muxli #1

 

    “mxareebi” waaxaliseben urTierTobebs samecniero da saganmanaTleblo saqmianobis Serwymis xelSesawyobad da ganaxorcieleben erTobliv proeqtebs ormxrivi interesebis sferoSi.  

 

                           

                            muxli #2

 

   “mxareebi” yovelmxriv Seuwyoben xels Tanasworuflebiani TanamSromlobis ganviTarebas, ganaxorcieleben urTierTsanacvlo valdebulebebs da saTanado xelSekrulebis safuZvelze uzrunvelyofen:

 

a)      mecnierebaTa doqtoris xarisxis mqone pirebisa da profesorebis monawileobas dargobrivi sadisertacio sabWoebis muSaobaSi;

 

b)          doqtoris akademiuri xarisxis mqone pirebis da profesorebis saswavlo procesSi Cabmas saaTobrivi anazRaurebis wesiT;

 

g)     “institutis” TanamSromelTa samecniero Sromebis popularizacias  

   “universitetSi” da partnior organizaciebSi;

 

d)     “institutis” mecnier-TanamSromelTa mier sajaro leqciebis wakiTxvas 

    “universitetSi”;

 

e)      msoflios wamyvan universitetebTan da kvleviT centrebTan saerTo 

   kvlevisa da samecniero proeqtebis Sesasruleblad sammxriv samecniero    urTierTobebs;

 

v)                  geofizikis mimarTulebiT bakalavriatisa da magistraturis saswavlo  safexurze studentebis momzadebas;

 z) geofizikis mimarTulebis doqtoranturis programas samecniero baziTa da saTanado biblioTekiT;

 

                         

                              muxli 3

 

      winamdebare memorandumis Sesrulebasa da ganmartebasTan dakavSirebuli sadavo sakiTxebi gadaiWreba konsultaciisa da molaparakebis gziT.

 

 

                              muxli 4

 

      winamdebare memorandumSi mxareTa ormxrivi SeTanxmebis safuZvelze SeiZleba Setanil iqnas cvlilebebi da damatebebi.

 

 

                               muxli 5

 

       es memorandumi ZalaSi Sedis mxareTa mier misi xelmoweris dRidan da moqmedebs ganusazRvreli vadiT.

 

 

 

                                muxli 6

 

        urTierTTanamSromlobis memorandumi Sedgenilia qarTul enaze, Tanabari iuridiuli Zalis mqone or egzemplarad da gadaeca mxareebs.

 

 

 

 

 

 saqarTvelos sapatriarqos wminda               

 andria pirvelwodebulis saxelobis          

 qarTuli universiteti                         reqtori  /p. margvelaSvili/

 

 

    ssip mixeil nodias geofizikis instituti       /direqtori n. Rlonti/