ეროვნულ და საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში მონაწილეობა:

 

 1. 2016-2018 წწ. სეისმური საშიშროების შეფასება საქართველოსთვის და სეისმური რისკის – ქალაქ მუზეუმ მცხეთისთვის თანამედროვე მიდგომებით, SRNSF-216758.
 2. 2017-2018წწ. აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელის აგებულება, დეფორმაციის დრო და მაგნიტუდა,217942SRNSF .
 3. 2015-2018 წწ. საქართველოში ენგურის ჰიდროეელქტროსადგურის უსფრთხოება გეოსაშიშროებებისგან, NATO SFP-G4934 – ხელმძღვანელი.
 4. 2015-2017 წწ. სეისმური რისკის შეფასების წინასწარი შესწავლა საქართველოს სტრატეგიულ ქალაქებში, SRNSF-
 5. 2014-2017წწ საერტაშორისო კვლევის ჯგუფი-დედამიწის მეცნიერებები სამხრეთ კავკასიაში: სეისმური რისკი, ბუნებრივი წიაღისეული
 6. 2011-2014 ბუნებრივი ანალოგიური გამოკვლევა CCS- სთვის სამხრეთ კავკასიაში. BLACK SEA ERA.NET  მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ქსელი  შავი ზღვის რეგიონში.
 7. 2011-2013წწ. მცირე კავკასიონის მთათა სისტემების გეოდინამიკური ევოლუცია: ბუნებრიცი რესურსები, აქტიური ტექტონიკა და რისკები (საქართველოს ნაწილი). GNSF- IRG. სამხრეთ კავკასიის დედამიწის მეცნიერებები.
 8. 2010-2013 წწ. მიწისძვრის მოდელი ახლო აღმოსავლეთ რეგიონისათვის (EMME), WP1, WP6, JTI.
 9. 2010-2013 წწ. მიწისძვრის მოდელი ახლო აღმოსავლეთ რეგიონისათვის (EMME), WP2, WP4,
 10. 2010-2013 წწ. მიწისძვრის მოდელი ახლო აღმოსავლეთ რეგიონისათვის (EMME), WP3, JTI.
 11. 2011-2013 წწ. მიწისძვრით გამოწვეული ზარალის სცენარი  ქ. თბილისისთვის, JTI.
 12. 2009-2013 წწ. სამხრეთ კავკასია-აღმოსავლეთ თურქეთის ენერგეტიკული დერეფნების სეისმური საშიშროებისა და რისკის შეფასება, NATO SFP-983038.
 13. 2006-2009 წწ. ბუნებრივი კატასტროფების მრავლობითი რისკის შემცირება – საქართველოს განვითარების პოზიტიური ფაქტორი, GNSF/ST06/5-068.
 14. 2007-2009 წწ. დაძაბულობებთან დაკავშირებული გეოსაშიშროებები სამხრეთ კავკასიაში, INTAS-South Caucasus 9130.
 15. 2010 გეოლოგიურ-გეოფიზიკური სტრუქტურების სამგანზომილებიანი მოდელი 1:500000 საქარტველოსთვის. რუსტაველის ფონდი.
 16. 2007 – 2010 წწ კავკასიის ლითოსფეროს შესწავლა სედაპირული ტალრების ტომოგრაფიით და სამგანზომილებიანი მოდელირება ISTC .

 

 

სამეცნიერო-სახელშეკრულებო პროექტები:

 

 1. ყარსი-ახალქალაქი-თბილისის რკინიგზის მაგისტრალის კარწახი-ახალქალაქის მონაკვეთის მშენებლობის რაიონის სეისმური საშიშროება (2007 წ.).
 2. ქ. ბათუმის სეისმური საშიშროება (2008 წ.).
 3. ჭიშურის საცემენტე კირქვის საბადოს განთავსების ტერიტორიის სეისმურობის დეტალური შეფასება (2009.
 4. მდ. მტკვარზე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტერიტორიის სეისმური საშიშროების შეფასება (2009 წ.).
 5. მდ. თონეთის ხევზე და მდ. ხრამზე საავტომობილო ხიდების მშენებლობის ტერიტორიების სეისმური საშიშროების შეფასება (2009 წ.).
 6. საქართველოში დაპროექტებული მიწის კაშხლების (მდ. ხრამზე) სეისმური საშიშროების შეფასება (2012 წ.).
 7. გარდაბნის თბოელექტროსადგურის ენერგობლოკის მშენებლობის ტერიტორიის სეისმური საშიშროების დეტალური შეფასება (2012 წ.).
 8. მდ. მაგანაზე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის მოედნის სეისმური საშიშროების შეფასება (2012 წ.).
 9. ქ. ბათუმში მაღლივი კოშკის მშენებლობის ტერიტორიის სეისმური საშიშროების დეტალური შეფასება (2013 წ.).
 10. ხუდონჰესის მშენებლობის ტერიტორიის სეისმური საშიშროების დეტალური შეფასება (2013 წ.).
 11. საერთო გეოლოგიური და გეოფიზიკური მონაცემები ანაკლიის პორტისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიისათვის (2016 წ.).
 12. ყიზილაჯლოჰესის მშენებლობის ტერიტორიის გეოფიზიკური გამოკვლევა და სეისმური საშიშროების შეფასება ალბათურ-დეტერმინისტული მეთოდების გამოყენებით (2016 წ.).
 13. მცხეთის რაიონში მდებარე რადიოაქტიური ნარჩენების ცენტრალიზებული საცავის ტერიტორიის სეისმური საშიშროებისა და საცავის შენობის სეისმომედეგობის შეფასება (2016 წ.).
 14. თბილისში ზურგოვანას დიპლომატიურ დასახლებაში აშშ-ს საელჩოს კუთვნილი საცხოვრებელი შენობების სეისმური კვლევა (2016 წ.).
 15. რუსთავი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზის მოდერნიზაციის სამუშაოებთან დაკავშირებული უბნის სეისმური საშიშროების შეფასება (2017 წ.).
 16. ქ. ბათუმში მაღლივი შენობის მშენებლობის ტერიტორიის სეისმური საშიშროების შეფასება და გეოფიზიკური კვლევა (შ. რუსთაველის გამზ./ ე. ნინოშვილის ქუჩა) (2018 წ.).
 17. ქ. თბილისში მაღლივი შენობის მშენებლობის ტერიტორიის სეისმური საშიშროების შეფასება და გეოფიზიკური კვლევა (ი. ჭავჭავაძის გამზ./ატენის ქუჩა)  (2018 წ.).
 18. მდინარე ხრამის ხიდის ადგილის სეისმური საშიშროების შეფასება და გეოფიზიკური კვლევა (2018 წ.).
 19. ქ. ბათუმში მაღლივი შენობის მშენებლობის ტერიტორიის სეისმური საშიშროების შეფასება და გეოფიზიკური კვლევა (ს. ჟღენტის ქუჩა) (2018 წ.).
 20. ქ. თბილისში მრავალსართულიანი შენობის მშენებლობის ტერიტორიის სეისმური საშიშროების შეფასება (ლისის ტბასთან) (2018 წ.).
 21. დაბა კაზრეთში მადნეულის საბადოს კუდსაცავის დამბის ტერიტორიის სეისმური საშიშროების შეფასება და გეოფიზიკური კვლევა       (2018 წ.).
 22. ქ. თბილისში წყნეთი-ბეთანიის დამაკავშირებელი გზატკეცილის საგზაო ნაგებობების ტერიტორიების გეოფიზიკური კვლევა, სეისმური საშიშროების შეფასება, სეისმურობის დაზუსტება, ნაგებობებისთვის აქსელეროგრამების პაკეტის შერჩევა და დრეკადი რეაქციის სპექტრის აგება (2018 წ.).
 23. ქ. ქობულეთში მრავალფუნქციური შენობების კომპლექსის მშენებლობის ტერიტორიის სეისმური საშიშროების შეფასება და გეოფიზიკური კვლევა       (2018 წ.).
 24. ქ. ქობულეთში სასტუმროს მშენებლობის ტერიტორიის გეოფიზიკური კვლევა და სეისმური საშიშროების შეფასება (2018 წ.).
 25. ახალქალაქისა და კორხის ჰესების მშენებლობის ტერიტორიების სეისმური საშიშროების შეფასება (2019 წ.).

ქ. თბილისში ვარაზისხევის ზედაწელის ტერიტორიის ცალკეული უბნების სეისმური საშიშროების შეფასება (2019 წ.).