ნინო წერეთელი

სექტორის ხელმძღვანელი, პროფესორი.

კალენდარული ავტობიოგრაფია (CV)

მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, ელ-ფოსტა: 0112, საქართველო, თბილისი, სურამისქ. 3 ; (99532)2965997, (99532)2332867; nino_tsereteli@tsu.ge, nino66_ts@yahoo.com

დაბადების თარიღი და ადგილი: 22.07.1966წ., ქ. თბილისი.

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული, ორი ვაჟი.

 

განათლება:

 1988წ. – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი,

სპეციალობა გეოფიზიკა;

1992-1995წწ. – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გეოფიზიკის ინსტიტუტის

ასპირანტურა;

1995წ. – ფიზ.-მათ. მეცნ. კანდიდატი (აკადემიური დოქტორი).

 

 

ამუშაოგამოცდილება:

 1988 – 1992წწ. – გეოფიზიკის ინსტიტუტის რეგიონული სეისმოლოგიის განყოფილების უფროსი ლაბორანტი;

1993 – 1998წწ.-გეოფიზიკის ინსტიტუტის რეგიონული სეისმოლოგიის განყოფილების უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;

1998 – 2012 წწ.-გეოფიზიკის ინსტიტუტის რეგიონული სეისმოლოგიის და შემდგომ სეისმოლოგიისა და ექსპერიმენტული გეოფიზიკის უფროსი მეცნიერთანამშრომელი;

2012 წ.-დან- დღემდე -თსუ მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი სეისმოლოგიის, სეისმური საშიშროებისა და კატასტროფების რისკის სექტორის ხელმძღვანელი;

2014წ.-დან – დღემდე – თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი-მიწვეული პროფესორი;

2015წ.-დან – დღემდე-საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საინჟინრო-

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი – მიწვეული პროფესორი.

 

დამატებითი ინფორმაცია:

 

2012წ.-დან – დღემდე – ევროპის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა კავშირის წევრი;

2012წ.-დან – დღემდე – ამერიკის გეოფიზიკოსთა კავშირის წევრი;

2012წ.-დან – დღემდე – ამერიკის სეისმოლოგიური საზოგადოების წევრი;

2008წ.-დან – დღემდე – გეოფიზიკური საზოგადოებისა და ასოციაციის დამფუძნებელი;

2007წ.-დან – დღემდემ. ნოდიასგეოფიზიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

2007წ.-დან – დღემდე გეოდეზიისა და გეოფიზიკის საერთაშორისო გაერთიანების ეროვნული კომიტეტის მდივანი.

 

I. პუბლიკაციები;

პუბლიცაციები იმფაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალებში

 1. Elizbarashvili, Sh., Varazanashvili, O. Sh., Elizbarashvili, M. E., Tsereteli,N. S. 2011.Light frosts in the freeze-free period in Georgia. J. Russian Meteorology and Hydrology, vol. 36, no. 6, pp. 399-402
 2. Elizbarashvili, Sh., Varazanashvili, O. Sh., Tsereteli,N.S., Elizbarashvili, M. E., Elizbarashvili, E. Sh. 2012.Dangerous fogs on the territory of Georgia. J. Russian Meteorology and Hydrology, vol. 37, no. 2, pp. 106-111.
 3. Elizbarashvili, Sh., Varazanashvili, O. Sh., Tsereteli,N. S.,Elizbarashvili, M. E., Kaishauri, M. N. 2012.Icing of wires in mountain areas of Georgia. J. Russian Meteorology and Hydrology, vol. 37, no. 8, pp. 567-569.
 4. Varazanashvili, O., Tsereteli, N., Amiranashvili, A., Tsereteli, E., Elizbarashvili, E., Dolidze, J., Qaldani, L., Saluqvadze, M., Adamia, Sh., Arevadze, N., Gvencadze, A. 2012. Vulnerability, hazards and multiple risk assessment for Georgi J. Natural Hazards. Volume 64, Number 3 (2012), 2021-2056, DOI: 10.10007/s11069-012-0374-3
 5. Sh. Elizbarashvili, O. Sh. Varazanashvili, N. S. Tsereteli, M. E. Elizbarashvili.2013 Hurricane winds on the territory of Georgia. Russian Meteorology and Hydrology. Volume 38(Issue 3), pp168-170. DOI 10.3103/S1068373913030047
 6. Mehdi Zare , Hamideh Amini, PouyeYazdi, Karin Sesetyan, Mine BetulDemircioglu, DoganKalafat, Mustafa Erdik, Domenico Giardini , M. Asif Khan , Nino Tsereteli. 2014. Recent developments of the Middle East catalog. . Volume 18, N4 , pp.749-772, Jul DOI 10.1007/s10950-014-9444-1
 7. Nino Tsereteli, Aysegul Askan, Hossein Hamzehloo. 2016 . Hybrid-Empirical Ground Motion Estimations for Georgi Acta Geophysica. Vol. 64, Issue 5, 1 October 2016, Pages 1225-1256DOI: 10.1515/acgeo-2016-0048, September 2016
 8. Tsereteli, A. Tibaldi, V. Alania, A. Gventsadse, O. Enukidze, O. Varazanashvili, B.I.R. M¨uller. 2016.Active tectonics of central-western Caucasus, Georgia. Tectonophysics. Vol. 691, 22 November 2016, Pages 328-344doi: DOI: 10.1016/j.tecto.2016.10.025
 9. Alesandro Tibaldi ,Victor Alania; Fabio L Bonali; OniseEnukidze; Nino Tsereteli; Nino Kvavadze; OtarVarazanashvili. 2017. Active inversion tectonics, simple shear folding and back-thrusting at Rioni Basin, Georgi Volume 96, Pp35-53. Journal of Structural Geology.
 10. Zare, M., Amini, H., Yazdi, P., Sesetyan, K., Demircioglu, M.B.,Kalafat, D.,Erdik, M., Giardini, D., Khan, M.A., Tsereteli, 2017.Reply to “comment on ‘recent developments of the Middle East catalog’ Journal of Seismology. Volume 21, Issue 1, 1 January 2017, Pages 269-271.
 11. Tibaldi, A.,Russo, E.,Bonali, F.L.,(…),Enukidze, O.,Tsereteli, N. 2017 3-D anatomy of an active fault-propagation fold: A multidisciplinary case study from Tsaishi, western Caucasus (Georgia) . Tectonophysics 717, pp.253-269
 12. Victor Alania, Alexander Chabukiani, Rusudan Chagelishvili, Onise Enukidze, Kakha Gogrichiani, Alexander Razmadze and Nino Tsereteli. 2017. Growth structures, piggy- back basins and growth strata of Georgian part of Kura foreland fold and thrust belt: implication for Late Alpine kinematic evolutio In: Tectonic Evolution of the Eastern Black Sea and Caucasus (eds. Sosson M., Stephenson R., Adamia Sh.). Geological Society, London, Special Publications no. 428. (1), pp. 171-185 doi:10.1144/SP428.5.
 13. Alessandro Tibaldi and Nino Tsereteli. 2017. International Effort Tackles Landslide Hazards to Keep the Peac Eos, 98(4) pp.24-28, https://doi.org/10.1029/2017EO065815
 14. Varazanashvili, N. Tsereteli,F. L. Bonali, V. Arabidze, E. Russo, F. Pasquaré Mariotto, Z. Gogoladze, A. Tibaldi, N. Kvavadze, P. Oppizzi. 2018 GeoInt: the first macroseismic intensity database for the Republic of Georgia. Journal of Seismology, 22(3), pp. 625-667. DOI: 10.1007/s10950-017-9726-5
 15. Şeşetyan, K., Danciu, L., Demircioglu, M.B., Giardini, D., Erdik, M., Akkar, S., Gülen, L., Zare, M., Adamia, Sh., Ansari, A., Arakelyan, A., Askan, A., Avanesyan, M., Babayan, H., Chelidze, T., Durgaryan, R., Elias, A., Hamzehloo, H., Hessami, Kh., Kalafat, D., Kale, Ö., Karakhanyan, A., Khan, M. A., Mamadli, T., Al-Qaryouti, M., Sayab, M., Tsereteli, N., Utkucu, M., Varazanashvili, O., Waseem, M., Yalcin, H., Yılmaz, M.T. 2018. The 2014 seismic hazard model of the Middle East: overview and results. Bulletin of Earthquake Engineering. 16(8), pp. 3535-3566
 16. Danciu, L., Şeşetyan, K., Demircioglu, M., Gülen, L., Zare, M., Basili, R., Elias, A., Adamia, Sh., Tsereteli, N., Yalçın, H., Utkucu, M., Asif Khan, M., Sayab, M., Hessami, Kh., Rovida, A. N., Stucchi, M., Burg, J. P., Karakhanian, A., Babayan, H. Avanesyan, M., Mammadli, T., Al-Qaryouti, M., Kalafat, D., Varazanashvili, O., Erdik, M., Giardini, D. 2018. The 2014 Earthquake Model of the Middle East: seismogenic sources. Bulletin of Earthquake Engineering. 16(8), pp. 3465-3496
 17. Tibaldi, A.Korzhenkov, A.M.Mariotto, F.P.Rust, D.Tsereteli, N. 2018.NATO and earth scientists: An ongoing collaboration to assess geohazards and contribute to societal security in Central Asia and the Caucasus. Episodes. 41(3), pp. 193-205
 18. Tibaldi, A.Oppizzi, P.Gierke, J., (…), Tsereteli, N.Gogoladze, Z. 2019 Landslides near Enguri dam (Caucasus, Georgia) and possible seismotectonic effects. Natural Hazards and Earth System Sciences. 19(1), pp. 71-91
 19. Tibaldi, A., Tsereteli, N., Varazanashvili, O.Babayev, G.,Barth, A.Mumladze, T.Bonali, F.L.Russo, E.Kadirov, F.,Yetirmishli, G.Kazimova, S.  2020. Active stress field and fault kinematics of the Greater Caucasus. Journal of Asian Earth Sciences. Volume 188, February 2020, Article number 104108. DOI: 10.1016/j.jseaes.2019.104108

 

 1. II. პუბლიცაციები ჟურნალებში, რომელიც შედის  Web of Science, Scopus, SCImago Journal & Country Rank სიაში
 1. Adamia, Sh., Mumladze, N., Sadradze, N., Tsereteli, E., Tsereteli, N., Varazanashvili, 2011. Late Cenozoic tectonics and geodynamics of Georgia (SW Caucasus). GeorgianScience and Technology Developments. pp. 65-94
 2. Kereselidze, Z.Gegechkori, T.Tsereteli, N.Kirtskhalia, V.2011. Modelling of elastic waves generated by a point explosion. Focus on Science and Technology from a Georgian Perspectiv P.s 155-166
 3. Adamia, Sh., Zakariadze, G., Chkhotua, T., Sadradze, N., Tsereteli, N., Chabukiani, A.,Gvencadze, A. 2011.Geology of The Caucasus: A ReviewTurk Turkish Journalof Earth Science

 

III. პუბლიცაციებიწიგნებში, რომელიც შედის    Web of Science or Scopus

 

 

 1. Tsereteli, N.,Varazanashvili, O., Arabidze, V., Mukhadze, T., Arevadze 2011.Seismic hazard and risk assessment for Tbilisi – new approaches. Stimulus for human and societal dynamics in the prevention of catastrophes. Ed. by A. Avagyan, D. L. Barry, W. G. Coldewey, D.W.G. Reimer. ISBN 978-1-60750-737-6.Published by IOS Press, vol. 80, pp. 109-130.
 2. Tsereteli, G. Tanircan, E. Safak, O. Varazanashvili, T. Chelidze, A. Gvencadze, N. Goguadze. 2012 Seismic Hazard Assessment for Southern Caucasus – Eastern Turkey Energy Corridors: The Example of Georgia. Correlation Between Human Factors and the Prevention of Disasters. Edited by David L. Barry, Wilhelm G. Coldewey, Dieter W.G. Reimer, Dmytro V. Rudakov. IOS Press. Volume 94, Pp. 96 -111. 2012.
 3. Nino Kvavadze, Nino Tsereteli, Konstantin Kvavadze Development of strong motion acceleration and VLF electromagnetic detectors network in Geogria. XVIII International Seminar-Workshop Direct and Inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory (DIPED-2013), Lvov, 2013, pp. 197-201.
 4. Nino Tsereteli, VakhtangArabidze, OtarVarazanashvili, TengizGugeshashvili, TeimurazMukhadze and Alexander Gvencadz 2014. Vulnerability Analysis and GIS Based Seismic Risk Assessment Georgia Case. Improving Disaster Resilience and Mitigation – IT Means and Tools. ISBN:NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security 143, pp.307-321.
 5. Kvavadze, K., Kvavadze, N., Tsereteli, N. 2015. Geophisical and radio physical methods for observation of seismic activity in Georgi Proceedings of International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory, DIPED 2015-November, 7324285, pp. 159-161.
 6. Chelidze, T., Tsereteli, N., Tsereteli, E., Kaldani, L., Dolidze, J., Varazanashvili, O., Svanadze, D., Gvencadze, A. Multiple Risk essessment for various natural hazards for Georgia. Optimization of disaster forecasting and prevention measures in the context of human and social dynamics. Published by IOS Press. ISBN 978-1-58603-948-6, ISSN. 1874-6276, pp. 11-32.

 

 1. IV. სხვა პუბლიკაციები

 

 1. Varazanashvili, O., Tsereteli, 2010.Seismic situation’s probability prediction in Great Caucasus during the period 2005-2025. Journal of Seismology & Earthquake Engineering. JSEE, v. 12, No 1&2, pp. 1-11.
 2. Nino Tsereteli, Viktor Alania, Otar Varazanashvili, Vakhtang Arabidze, Teimuraz Mukhadze, Tengiz Gugeshashvili, Emil Tsereteli.2014. Loss Estimation Modeling for Earthquake Scenario ECCE-GSCE-WCCE International Conference Seismics 2014 . “Seismic resistance and rehabilitation of buildings”. Pp104 – 111. Tbilisi, Georgia. 29-30 May
 3. Elizbarashvili, Sh., Varazanashvili, O. Sh., Tsereteli, N.S., Elizbarashvili, M. E., Elizbarashvili, S. E., Gorgisheli, V. E. 2014. Droughts in Georgia. J. European Researcher. Vol. 68, no. 2-1.Academic Publishing house Researcher
 4. Elizbarashvili, E., Sh., Amiranashvili, А., G., Varazanashvili, O., Sh., Tsereteli N., S., Elizbarashvili, M., E., Elizbarashvili, S., E., Pipia, M., G.2014. Hailstorms in the territory of Georgi J.European Geographical. Studies. Vol. 2, no. 2. Academic Publishing House Researcher
 5. Shota Adamia, V. Alania, Tsereteli, O. Varazanashvili, N. Sadradze, N. Lursmanashvili, and A. Gventsadze.2017. Postcollisional tectonics and seismicity of Georgia. GSA Special Papers Online First. http://specialpapers.gsapubs.org/online-first/525)

 

 

ადგილობრივი პუბლიკაციები

 1. Varazanashvili, O., Tsereteli, N.,Adamia, Sh., Butikashvili, N., Mukhadze, 2008.

Seismotectonic Features of the April 25, 2002 Tbilsi, Georgia, Earthquake (Ms=4.6). Journal of    Georgian Geophysical Society (A).

 1. Sadradze, N., Tsereteli, N., Varazanashvili, O., Gvencadze, A. Some Issues of

Neotectonics of the Javakheti Volcanic Highland (Central South Georgia). Proceedings of the Institute of Geology, New Series, V. 124, pp. 79-9.

 1. Tsereteli E., Gaprindashvili M., Gaprindashvili G. Chelidze T.,Varazanashvili O.,

Tsereteli N.(2013) problems of natural and anthropogenic disasters in Georgia. Journal of Georgian Geophysical Society (13A).

 1. Э. Элизбарашвили, А. Амиранашвили, О. Варазанашвили, Н. Церетели.2014.

Градобитие на территории Грузии.

 1. N.Tsereteli. 2015. Simulation of point explosion’s seismic energy by means of the frequency spectrum of body waves. Journal of the georgian geophysical society 17 (a).
 2. А.Г.Амиранашвили, О.Ш.Варазанашвили, М.Г.Пипия, Н.С.Церетели, Э.Элизбарашвили, М.Элизбарашвили.2014.Некоторые данные о градобитиях в Восточной Грузии и экономическом ущербе от них.
 3. Tsereteli, O. Varazanashvili, M. Kupradze, N.kvavadze, Z. Gogoladze. 2016. Seismic catalog for Georgia Journal of The georgian Geophysical Society. Vol.19A. PP62-70
 4. Nino K. Kvavadze, Konstantine D. Kvavadze, Nino S. Tsereteli, Alexandre B. Gventsadze, Zurab R. Gogoladze. Development of Strong Motion Network in Georgia. Journal of the Georgian Geophysical Society, Issue A. Physics of Solid Earth, v.20A, 2017, pp.3 -9

 

წიგნები

 

 

 1. Varazanashvili, O., Tsereteli, N., Tsereteli, 2011.Historical earthquakes in Georgia (up to1900): source analysis and catalogue compilation. Monograph, Pub. Hause MVP, Tbilisi, 81p.
 2. Tsereteli, N., Varazanashvili, O., Chelidze, T., Gvencadze, ,Arabidze, V., Mukhadze, T.,Arevadze, N., Chachava, N. 2010.SeismicriskassessmentforTbilisi. Monograph, SDC, GNCDR, UNDP, Tbilisi, 44 p.

 

ეროვნულ და საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში მონაწილეობა:

 

 1. 2016-2018 წწ. სეისმური საშიშროების შეფასება საქართველოსთვის და სეისმური რისკის – ქალაქ მუზეუმ მცხეთისთვის თანამედროვე მიდგომებით, SRNSF-216758 -ხელმძღვანელი.
 2. 2017-2018წწ. აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელის აგებულება, დეფორმაციის დრო და მაგნიტუდა,217942SRNSF ძირითადი მონაწილე
 3. 2015-2018 წწ. საქართველოში ენგურის ჰიდროეელქტროსადგურის უსფრთხოება გეოსაშიშროებებისგან, NATO SFP-G4934 – ხელმძღვანელი
 4. 2015-2017 წწ. სეისმური რისკის შეფასების წინასწარი შესწავლა საქართველოს სტრატეგიულ ქალაქებში, SRNSF-CNR – ხელმძღვანელი
 5. 2014-2017წწ საერტაშორისო კვლევის ჯგუფი-დედამიწის მეცნიერებები სამხრეთ კავკასიაში: სეისმური რისკი, ბუნებრივი წიაღისეული SRNSF – ძირითადი მონაწილე.
 6. 2011-2014 ბუნებრივი ანალოგიური გამოკვლევა CCS- სთვის სამხრეთ კავკასიაში. BLACK SEA ERA.NET  მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ქსელი  შავი ზღვის რეგიონში. ძირიტადი მონაწილე
 7. 2011-2013წწ. მცირე კავკასიონის მთათა სისტემების გეოდინამიკური ევოლუცია: ბუნებრიცი რესურსები, აქტიური ტექტონიკა და რისკები (საქართველოს ნაწილი). GNSF- IRG. სამხრეთ კავკასიის დედამიწის მეცნიერებები -ძირითადი მონაწილე.
 8. 2010-2013 წწ. მიწისძვრის მოდელი ახლო აღმოსავლეთ რეგიონისათვის (EMME), WP1, WP6, JTI – ძირითადი მონაწილე.
 9. 2010-2013 წწ. მიწისძვრის მოდელი ახლო აღმოსავლეთ რეგიონისათვის (EMME), WP2, WP4, JTI – ძირითადი მონაწილე.
 10. 2010-2013 წწ. მიწისძვრის მოდელი ახლო აღმოსავლეთ რეგიონისათვის (EMME), WP3, JTI – ხელმძღვანელი.
 11. 2011-2013 წწ. მიწისძვრით გამოწვეული ზარალის სცენარი  ქ. თბილისისთვის, JTI – ხელმძღვანელი
 12. 2009-2013 წწ. სამხრეთ კავკასია-აღმოსავლეთ თურქეთის ენერგეტიკული დერეფნების სეისმური საშიშროებისა და რისკის შეფასება, NATO SFP-983038 – ძირითადი მონაწილე.
 13. 2006-2009 წწ. ბუნებრივი კატასტროფების მრავლობითი რისკის შემცირება – საქართველოს განვითარების პოზიტიური ფაქტორი, GNSF/ST06/5-068 – ძირითადი მონაწილე.
 14. 2007-2009 წწ. დაძაბულობებთან დაკავშირებული გეოსაშიშროებები სამხრეთ კავკასიაში, INTAS-South Caucasus 9130 – ხელმძღვანელი.
 15. 2010 გეოლოგიურ-გეოფიზიკური სტრუქტურების სამგანზომილებიანი მოდელი 1:500000 საქარტველოსთვის. რუსტაველის ფონდი-ძირითადი მონაწილე
 16. 2007 – 2010 წწ კავკასიის ლითოსფეროს შესწავლა სედაპირული ტალრების ტომოგრაფიით და სამგანზომილებიანი მოდელირება ISTC -ძირითადი მონაწილე

2 comments

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.