ლალი ქაჯაია

პროფესორი,

უფროსი მეცნიერთანამშრომელი

პროფესიული ბიოგრაფია  (CV)

 

დაბადების წელი: 1976.18. 08

მოქალაქეობა: საქართველო

ეროვნება: ქართველი

მისამართი: წყნეთი გზატკეცილი საკანდელიძის 16,  1/1

ელექტრონული მისამართი: lali.kajaia@agruni.edu.ge qajaia@gmail.com

საკონტაქტო ტელეფონი: 597 30 32 17.

 

განათლება:

 1. 2004-2006 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი- მაძიებელი.  05.23.17 ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი.
 2. 1998-2000- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემები, გამოყენებითი მათემატიკა, მაგისტრის ხარისხი.
 3. 1993-1997- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფიზიკა ტექნიკისა და ელექტრონიკის ფაკულტეტი, გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი, ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება:

 1. 2017-დღემდე – პროფესორი,საინჟირო და კომპიუტერული მეცნიერებები, მიმართულება- მშენებლობა, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.
 2. 2018 დღემდე- უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, სეისმური საშიშროებისა და ბუნებრივი კატასტროფის რისკის სექტორი, სსიპ მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი.
 3. 2013-2017- ასოცირებული პროფესორი, მშენებლობა, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.
 4. 2015 დღემდე- შპს კ. ზავრიევის სეისმომედეგი მშენებლობის ცენტრის, დირექტორი.
 5. 2011-2013 – მიწვეული პედაგოგი, სამშენებლო ფაკულტეტი,
 6. 2011-2013 – მიწვეული პედაგოგი, საინჟინრო ფაკულტეტი, მშენებლობა, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.
 7. 2010-2012- უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ნაგებობის, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
 8. 2007-2010 – მეცნიერ თანამშრომელი, სეისმომედეგი მშენებლობის განყოფილება, სეისმომედეგი თეორიის ლაბორატორია, კ. ზავრიევის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეი ინსტიტუტი.
 9. 2004-2006- მაძიებელი, სამშენებლო ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
 10. 1997-1999- კომპიუტერული პროგრამების მასწავლებელი, შპს ასტერი.

პუბლიკაციების ჩამონათვალი:

 1. 2004- სახსრულად ჩამაგრებული ტრაპეციის ფორმის ფირფიტის ამოცანის ამოხსნა კომპლექსური ცვკადის ფუნქციათა თეორიის გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია “მოამბე“ 170, #3,2004,gv 553-556 (1). ქ. თბილისი.
 2. 2004- სახსრულად ჩამაგრებული ტრაპეციის ფორმის ფირფიტის ღუნვის ამოცანის ამოხსნა კომპლექსური ცვლადის ფუნქციათა თეორიის გამოყენებით, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია “მოამბე“. ქ. თბილისი.
 3. 2005- ხისტად ჩამაგრებული უსასრულო ფირფიტის ღუნვის ამოცანა, როდესაც საზღვარი წესიერი მრავალკუთხედია. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“  #3(20), 2004, გვ 37-41 (5)ქ. თბილისი.
 4. 2005- საინჟინრო ნაგებობათა სამტაროში, საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტი, ქ. თბილისი.
 5. 2006- საინჟინრო ნაგებობათა სამყაროში, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი, „მშენებლობა“, #1, 2006 gv 36-39, ქ. თბილისი.
 6. 2007- გვირაბის სამაგრის სისქის ცვლილების ოპტიმალური კანონის დადგენა მასალის პლასტიურობის თვისებების გათვალისწინებით, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ #4(1), 2007, issn 1512-3936, gv 64-68, ქ. თბილისი.
 7. 2007- მოდელის დაძაბულ მდგომარეობაში ბეტონის არაწრფივი მუშაობის და რღვევის სივრცული ზედაპირის მოდელირება ნაგებობის ქცევის შესაფასებლად სეისმურ ზემოქმედებაზე, აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენცია „მექნიკის არაკლასიკური ამოცანები„, 25-27.2007. ქ.ქუთაისი.
 8. 2007- Model of Nonlinear Behavior of  Buildings under Seismic Action Taking into Account Non-inertialLoads, International Symposium on Advansces in Earthquake & Structural Engineering October 24-26 2007, Suleyman Demirel University Isparta-Antalya-Turkey.
 9. 2007- Behavior of buildings under seismic action taking into account non-inertial loads Engineering AESE- 2007/international Symposium on Advances in Earthquake & Structural  October 24-26 2007 suleiman demirelis universiteti. isparta-antalia-TurqeTi
 10. 2009- О региональных спектрах реакций ускорения г,Тбилиси по эмпирическим моделям движения грунта. Сейсмостойкое стр-во. Безопасность сооружений.№ 2, 2009. Москва
 11. 2010- შენობის ქცევის შეფასება სეისმურ ზემოქმედებაზე სტატიკური არაწრფივი „პუშოვერ“ ანალიზის გამოყენებით, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი, „მშენებლობა“#2(17), 2010 Tbilisi.
 12. 2010- Построение кривой  `PUSHOVER~  для оценки поведения конструксций при сейсмическом воздействии за пределом упругости, Сейсмостойкое сроительство. Безопастность сооружений.№2, 2010, Москва.
 13. 2010- Применение нелинейнного статического `PUSHOVER~ метода для о0ценки поведения, Страительная механика и расчет сооружений , конструкций при сейсмическом воздействий #2, 2010, Москва.
 14. 2011- Using a nonlinear static `pushover~ analysis for design the high-rise building on seismic action, Continuum mechanics and related problems of analysis. To celebrate the 70th anniversary of the Georgian national academy of sciences Tbilisi, September 9-14.2011.
 15. 2010- ორმაგი (ჩარჩო-კედელი) სისტემის მქონე მაღლი შენობის გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე ლ. ქაჯაია, კ. ჩხიკვაძე, ც. ცისკრელი, ნ. ჩლაიძესაქართველოს მექანიკოსთა კავშირის პირველი ყოველწლიური კონფერენცია. ეძღვნება ნიკოლოზ მუსხელიშვილის (16,02,1891-16,07,1976) დაბადებიდან 120 წლისთავ)ქ. თბილისი.
 16. 2011- Design of High Rise Buildings on Seismic Effects of Spectral and Nonlinear Dynamic Methods  Lali Qajaia, Ts. Tsiskreli, N. Chlaidze, K. Chkhikvadze, ეძღვნება ილია ვეკუას (23.IV.1907-2.XII.1977) დაბადებიდან 105 წლისთავს 15-19,სექტემბერი, 2011, საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეორე ყოველწლიურ კონფერენციას, ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელწიფო უნივერსიტეტი.
 17. 2012- ქ. თბილისის აჩქარების რეაქციის რეგიონალური სპექტრების აგება მიწისძვრის შესაძლო კერების მიხედვით გრუნტის ემპირიული მოძრაობის მოდელირების გამოყენებით. ქაჯაია ლ. ცისკრელი ც. ჩლაიძე ნ.ჩხიკვაძე კ. II საერთაშორისო კონფერენცია „მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები“ ქ. ქუთაისი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 6-8.10.2012.
 18. 2012- სამკუთხა წამწის გაანგარიშება ოქროს კვეთის მეთოდით. ცხვედაძე რ. ტაბატაძე დ. ქაჯაია. ლ II საერთაშორისო კონფერენცია „მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები“ 6-8.10.2012ქ. ქუთაისი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 19. 2014- მექანიკური ძალოვანი რგოლის კონსტრუქცია პარაბოლური კონუსური რეფლექტორისთვის.საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე-5 ყოველწლიური კონფერენცია. 8-10,2014, ქ. თბილისი. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 20. 2014- DASIGN OF TALL BULDING ACCORDING ACCORDING TO EUROCODE-8 USING SPECTRAL METHOD. L/ QAJAIA. TS. TSISKRELI. K.CHIKVADZE, N. CHLAIDZE, ECCE-GSCE-WCCE INTERNATIONAL CONFERENCE SEISMICS 2014, TBILISI, GEORGIA 2014.
 21. 2017- Accelorathion as Speqtra for Tbilisi City, with Sait Effeqt, Second Europen Conference on Earthquake Engineering and Seismology, სტამბული.
 22. 2018- Architects and structural engineers role  in buildings seismic resistant dezign –Georgia. II Enternathion Confenence   seismic 2018, Tbilisi, Georgia 2018.

 

 

 1. საერთაშორისო-  სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:

 

 1. 2007- საერთაშორისო კონფერენცია მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები, აგურის კედლის სიხისტის პარამეტრების განსაზღვრა არაწრფივი სასრული ელემენტების მეთოდის გამოყენებიტ. საქართველო, ქუთაისი.
 2. საერთაშორისო კონფერენცია „მექანიკის არაწრფივი ამოცანები“ , სამრერზა დაძაბულ მდგომარეობაში ბეტონის არაწრფივი ქცევისა და რღვევის სივრცული ზედაპირის მოდელირება ნაგებობის მუსაობის, საქართველო, ქუტაისი.
 3. 2007- AESE- 2007/international Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering Behavior of buildings under seismic action taking into account non-inertial loads, suleiman demirelis universiteti.isparta-antalia-TurqeTi.
 4. 2007- AESE- 2007/international Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering Model of Nonlinear Behavior of  Buildings under Seismic Action Taking into Account Non-inertial Loads suleiman emirelis universiteti.isparta-antalia-TurqeTi.
 5. 2010- საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია„სამშენებლო მექანიკის პრობლემები“, შენობის ქცევის შეფასება საეისმურ ზემოქმედებაზე სტატიკური არაწრფივი „პუშოვერ“ ანალიზის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
 6. 2010- მექანიკოსთა კავშირის პირველი ყოველწლიური კონფერენცია, ნიკოლოზ მუსხელიშვილის 120 წლისთავის მიძღვნილი. ორმაგი (ჩარჩო-კედლის)სისტემის მქონე მაღლივი შენობის გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე. ქუთაისი.
 7. 2011- Continuum mechanics and related problems of analysis. To celebrate the 70th anniversary of the Georgian national academy of sciences, Using a nonlinear static `pushover~ analysis for design the high-rise building on seismic action. თბილისი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 8. 2011- საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეორე ყოვეწლიური კონფერენცია, ეძღვნება ილია ვეკუას (23.IV.1907-2.XII.1977) დაბადებიდან 105 წლისთავს, Design of High Rise Buildings on Seismic Effects of Spectral and Nonlinear Dynamic Methods ბათუმი, შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი.
 9. 2011- ეძღვნება ილია ვეკუას (23.IV.1907-2.XII.1977) დაბადებიდან 105 წლისთავს, მაღლივი შენობების სეისმომედეგობაზე გაანგარიშების  თავისებურებანი და თანამედროვე სამშენებლო ნორმები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 10. 2012– საერთაშორისო კონფერენცია „მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები“ქაჯაია ლ. ცისკრელი ც. ჩლაიძე ნ.ჩხიკვაძე კ. ქ. თბილისის აჩქარების რეაქციის რეგიონალური სპექტრების აგება მიწისძვრის შესაძლო კერების მიხედვით გრუნტის ემპირიული მოძრაობის მოდელირების გამოყენებით.ქ. ქუთაისი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 11. 2012– საერთაშორისო კონფერენცია „მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები“, ცხვედაძე რ. ტაბატაძე დ. ქაჯაია ლ. სამკუთხა წამწის გაანგარიშება ოქროს კვეთის მეთოდით.ქ. ქუთაისი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 12. 2012- ეძღვნება ვიქტორ კუპრაძის დაბადებიდან 110 წლისთავს  (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი). მაღლივი შენობის სეისმურ ზემოქმედებაზე გაანგარიშების სპეციფი-კის გათვალისწინება ქართულ სეისმურ ნორმების ახალ რედაქციაში ლალი ქაჯაია, ც. ცისკრელიივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 13. 2012- ეძღვნება ვიქტორ კუპრაძის დაბადებიდან 110 წლისთავს.   ON FRAMEWORK BUILDING COLUMNS SEISMIC IMPACT EFFECT  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 1. 2014- მექანიკური ძალოვანი რგოლის კონსტრუქცია პარაბოლური კონუსური რეფლექტორისთვის.საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე-5 ყოველწლიური კონფერენცია. 8-10,2014ქ. თბილისი. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 2. 2014- DASIGN OF TALL BULDING ACCORDING ACCORDING TO EUROCODE-8 USING SPECTRAL METHOD. L/ QAJAIA. TS. TSISKRELI. K.CHIKVADZE, N. CHLAIDZE, ECCE-GSCE-WCCE INTERNATIONAL CONFERENCE SEISMICS 2014.
 3. 2017- Accelorathion as Speqtra for Tbilisi City, with Sait Effeqt, Second Europen Conference on Earthquake Engineering and Seismology, სტამბული.
 4. 2018- Architects and structural engineers role in buildings seismic Resistant   Dezign  –Georgia II Enternathion Confenence  seismic 2018

 

 

 1. წიგნის თანაავტორი: სამშენებლო მექანიკის ამოცანათა კრებული.

 

 1. დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის რეცენზენტი თემაზე- გარსების გაანგარიშება პლასტიკური დეფორმაციების გათვალისწინებით.

 

 1. 2010 წელს ვმონაწილეობდი  ~21 European Regional Earthquake   Engineering“ სემინარზე , თურქეთი, სტამბული.

 

 1. საერთაშორისოასოციაციისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრობა.
 2. საქართველოს სეისმომედეგი მშენებლობის ეროვნული ასოციიაციის წევრი, გენერალური მდივანი.
 3. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის წევრი, გენერალური მდივანი.

 

 1. უცხო ენების ცოდნა – ინგლისური, რუსული.
 2. კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: Microsoft office, LIRA SOFT, ANSYS, AUTOCAD, SEISMOSOFT, PHOTOSHOP, COREL და სხვა.
 3. ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და სამი შვილი.

One comment

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.