მიწისძვრები და ბუნებრივი კატასტროფები

ბუნებრივი კატასტროფების (ბკ) რისკი მჭიდრო კავშირშია საზოგადოების განვითარების პროცესთან. კატასტროფები საფრთხეს უქმნიან განვითარებას. დედამიწის მოსახლოების დაახლოებით 75 პროცენტი ცხოვრობს ისეთ ტერიტორიებზე, სადაც პერიოდულად ადგილი აქვს მიწისძვრებს, წყალდიდობებს, გრიგალებს, გვალვებს და სხვა. ბკ-ის მიერ გამოწვეული კატაკლიზმების გამო მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში ყოველდღიურად აღირიცხება 180-ზე მეტი დაღუპული და 3000-ზე მეტი დაზარალებული ადამიანი (EM-DAT, www.em-dat.net). მსოფლიოში დაიკვირვება ბკ-ის სიხშირისა და ინტენსივობის ზრდის ტენდენცია. იგი განპირობებულია 

» Read more