ალექსანდრე სურმავა

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნ. დოქტორი,

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ა. სურმავას კალენდარული ავტობიოგრაფია (CV)

საკონტაქტო ინფორმაცია

სახელი გვარი: ალექსანდრე სურმავა
დაბადების ადგილი და თარიღი:
1945 წ. 15 ოქტომბერი, გეგეჭკორის რაიონი
ორგანიზაციის მისამართი: ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი,
www.ig-geophysics.ge, ალექსიძის ქ. # 0160, თბილისი.
ტელ: 233 38 14 (სამს.): 2252 16 55 (ბინა); 593 72 32 93 (მობ),
ელ. ფოსტა: aasurmava@yahoo.com.
ბინის მისამართი: თბილისი, დიღმის მასივი, 2 კვარტალი, 1 კორპუსი, ბინა 7

განათლება, ხარისხი

2005 – ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი,
1978- ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი,
1972-1975 – სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ციმბირის განყოფილების გამოთვლითი
ცენტრის ასპირანტურა. ქ. ნოვოსიბირსკი,
1969 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა
„თეორიული ფიზიკა“,

სამუშაო გამოცდილება

2006-დღემდე – ივ ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ.
ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის ზღვისა და ატმოსფეროს
გეოფიზიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირების სექტორი
(ამჟამად, ზღვისა და ატმოსფეროს დინამიკის მოდელირების სექტორი)
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (0.5 საშტატო ერთეული).

2008 – დღემდე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის
ინსტიტუტის ბუნებრივი გარემოს დაბინძურების მონიტორინგისა და
პროგნოზის განყოფილება, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი.

1989-2005 – მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის ზღვისა და ატმოსფეროს
გეოფიზიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირების სექტორი,
ლაბორატორიის გამგე.
1985-1989 – გარემოს დაბინძურების კონტროლის რესპუბლიკური ცენტრი, ცენტრის
უფროსი.

1975–1985 – ამიერკავკასიის ჰიდრომეტეოროლოგიის სამეცნიერო -კვლევითი
ინსტიტუტისა ატმოსფეროს დაბინძურების კვლევის განყოფილება.
მეცნიერ თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,
ლაბორატორიის გამგე.
1969–1972 – ამიერკავკასიის ჰიდრომეტეოროლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტის ღრუბლების ფიზიკის განყოფილება, უმცროსი მეცნიერ
თანამშრომელი

პედაგოგიური საქმიანობა

1983–1984 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ფიზიკის
კათედრა No . 95. მასწავლებელი
1990–2001 წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ.
უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკისა და
კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის უფროსი
მასწავლებელი; დოცენტი.
სამეცნიერო ინტერესებისა და საქმიანობის სფერო

-ატმოსფეროში, ნიადაგში და ზედაპირულ წყლებში ჰიდრომეტეოროლოგიური და ეკოლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება.
გამოქვეყნებული მაქვს 110 სამეცნიერო ნაშრომი.

6 სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე.

2017-დან – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სადოქტორო დისერტაციის
თანახელმძღვანელი.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა
(2013 დან)

– საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნი¬კუ¬¬რი კონფერენცია “ ჰიდრომე¬ტე¬ორო¬ლო¬გიის და
ეკოლოგიის აქტუ¬ალური პრობლემები”. კავკასიის რეგიონის შესაძლო დაბინძურების რიცხვითი მოდელირება სომხეთის ატომური ელექტროსადგურიდან იოდ-131-ის ჰიპოთეტური ამოფრქვევის შემთხვევაში. თბილისი, საქართველო, 2013.

– VI საერთაშორისო სამეცნიერო–პრა¬ქტიკული კონფერენცია ,, ინტერნეტი და საზოგადოება”,
6–7 ივნისი, 2013. შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილის ატმოსფეროს შესაძლო დაბინძურების რიცხვითი მოდელირება. ქუთაისი, საქართველო. 2013.

-International Scientific Conference Dedicated to the 80th Aniversary of M. Nodia Institute of Geophysics. Advanced Problems in Geophysics. Numerical modeling of the possible pollution of the atmosphere in case of the hypothetical accident emission of the pollution substances in vicinity of the Black and Caspian Seas Coastal zones. Tbilisi, Georgia. 2014.

-21th Annual CSCM-World Congress on CBRNe Science & Consequence Management. Numerical modeling of the possible transporta¬tion and deposition of the radioactive pollution clouds in case of hypothetical accident on the nuclear energetic object in the South Caucasus Region. Tbilisi, Georgia. 2014.

-География: развитие науки и образовани. Международная научно-практическая конференция. LXVIII Герценовские чтения 22-25 апреля 2015 года, посвящённой 70-летию ЮНЕСКО. Определение качества воды бассейна реки Кура посредством интегральных гидрохимических показателей. Санкт-Петербург, Россия. 2015.
-VII საერთაშორისო კონფერენცი¬ის ,,ინტერნეტი და საზოგადოება”, INSO—2015. მდ. მტკვრის ამონიუმის იონით დაბინძურების თეორიული გამოკვლევა. ქ. ქუთაისი, საქართველო. 2015.

-აკადემიკოს ალექსანდრე ჯავახი¬შვილის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერ¬თა¬შორისო კონფერენცია ,,გეოგ¬რაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“. საქართველოში განლაგებული არაკონტროლირებადი ნაგავსაყრელების გავლენა მიმდებარე ტერიტორიების დაბინძურების პროცესებზე. თბილისი, საქართველო. 2015.

-საერთაშორისო სამეცნიერო კონფ¬ერენცია” თანამედროვე კვლევები და გამოყენების პერსექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ინჟინერიაში, და მასთან დაკავშირებულ სფეროებში” მიძ¬ღვნილი რ. აგლაძის სახელობის არაორგაქნული და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის დაარსებიდან 60 წლისთავისადმი. სამრეწველო ნარჩენებიდან მდ. ცხენიწყალში და ლუხუნში მოხვედრილი დარიშხანის გავრცელების რიცხვითი მოდელირება. ურეკი, საქართველო. 2016.

-საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გეოგრაფიული მეცნიერება გლობალურ კონტექსტში: მიღწევები და გამოწვევები“. საქართველოს რეგიონების ატმო¬სფეროს დაბინძურების რიც¬ხვი¬თი მოდელის დამუშავება და კახეთის დამტვერიანების გამოკვლევა სტანდარტული მეტეოროლოგიური სიტუაციებისათვის. ქუთაისი, საქართველო. 2017.

-International Scientific conference Landscape Dimensions of Sustaible Development: science-planing-govermance. Creation of Numerical Models of Polluting Agent Propagation in the Eco systems by the Example of Georgia. Tbilisi, Georgia. 2017.

-VIII საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინტერ¬ნეტი და საზოგადოება” INSO-2017. მეტეოროლოგიური ველების რიცხვითი მოდელირება კახეთის ტერიტორიაზე. ქუთაისი, საქართველო. 2017.
საერთაშორისო სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

– შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. “ლისის ტბის ჰიდრობიოქიმიური
მდგომარეობის შეფასება ”. SCF/6/7/17. 2017 -2018.

-შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. “შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილის
მდგომარეობის რეგიონული სისტემის სრულყოფა და გაფართოება დამაჭუჭყიანებელ
ნივთიერებათა გავრცელების პროგნოზის გათვალისწინებით”. შიფრი AR/373/9-120/12.
2013-2015.

-შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. “მდ. მტკვარში ჩაღვრილი
ნივთიერების გავრცელების რიცხვითი მოდელის დამუშავება და დაბინძურების
გამოკვლევა”. SCF /16/9-240/13. 2013–2014.

– შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. სომხეთის ატომური
ელექტროსადგურიდან ავარიული ამოფრქვევის შედეგად იოდ-131-ის ატმოსფეროში
გავრცელების, დალექვის რიცხვითი მოდელის დამუშავება და კავკასიის გარემოს
რადიაქტიული დაბინძურების გამოკვლევა. SC/7/9-270/12. 2012–2013.

-ევროკავშირის სამეცნიერო – ტექნიკური პროექტი. Black Sea SCENE – Black Sea scientific network, Record Number 84820. 2005-2008.

შერჩეული პუბლიკაციები

1. Сурмава А. А., Гутман Л. Н. Об учёте фронтов при численном прогнозе погоды. Изв. АН СССР,
сер. Физика атмосферы и океана, No 6, , т. 11, 1975, с. 554-564.
2. Сурмава А. А. Численное изучение движения атмос¬ферных фронтов при помощи двуслойной
баротропной модели. Изв. АН СССР, сер. Физика атмосферы и океана, No 4, т. 13, 1977. с. 347-
355.
3. Сурмава А. А. Численное моделирование развития фронтальных волн при учёте гор¬ных
хребтов. Изв. АН СССР, сер. Физика атмосферы и океана, No 4, т. 14, 1978, с. 396-404.
4. Сурмава А. А. Теоретическое исследование развития атмосферных фронтальных волн.
Диссертация на соискание учёной степени кандидата физ.-мат. наук. Вычислительный Центр
СО АН СССР, 1978. 132 с.
5. Surmava A., Kordzadze A. Mathematical modeling of middle –scale move¬ments over the Caucasian
region in free atmosphere. J. Georgian Geophys. Soc., v.3b, 1998, pp. 66-73.
6 . Surmava A. The numerical investigation of air motion over Caucasian Region in case of background
northern wind. I. J.Ge¬or¬gian Geophys. Soc., v. 4b, 1999, pp. 48-60.
7. Surmava A. The numerical investigation of air motion over Caucasian Region in case of background
eastern wind. II. J. Georgian Geophys. Soc., v. 4b, 1999, pp. 61-72.
8. სურმავა ა. საშუალო მასშტაბის ატმოსფერული პროცესების განვითარების თეორიული
გამოკვლევა და ზოგიერთი ეკოლოგიური ამიცანის ამოხსნა. დისერტაცია ფიზიკა-
მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად.
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი.
245 გვ. თთბილისი,.
9. Kiknadze A., Kordzadze A., Demetrashvili D., Surmava A. Simulation of the Black Sea hydrolo-gi¬cal
regime under the forcing by non-stationary atmospheric processes. Bulletin of the Georgian Academy
of Sciences, 173, No. 1. 2006, pp. 92-94.
10. Mirtskulava Ts., Kordzadze A., Surmava A. Demetrashvili D. Numerical modeling of a soil pollu¬tion
by oil from an open rectangular pit. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 173, No. 2,2006,
pp. 295-297.
11. Kiknadze A., Kordzadze A., Demetrashvili D., A. Surmava, Kacharava G.Simulation of diffusion and
sedimentation of Rioni River alluvium in the Georgian Black Sea coast (water area of Potiy City),
Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 2006, 173, No. 3.
12. Кордзадзе A. A., Сурмава А. А., Деметрашвили Д. И., Кухалашвили В. Г. Численное
исследование влияния рельефа Кавказского региона на распределение гидрометео¬роло¬
гических полей. Известия РАН, Физика атмосферы и океана, том 43, № 6, 2007, c.722-730.
13. Surmava A. A., Gvelesiani A I. On the turbulence distribution in the low and upper atmosphere. J
Georg. Geoph. Soc. V. 13(b), 2009. c. 22-35.
14. Surmava A. On the Caucasus terrain influence on the spatial and temporary evolution of the vortexes
and displacement of the pollution clouds in the atmosphere. Journal of the Georgian Geophysical
Society,Issue (B). , Physics of Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v. 14, 2010.
15. G V. Jandieri, A. Ishimaru, V. G. Jandieri, N. Zhukova, A. A. Surmava, A. I. Gvelesiani, A.,
A.Zhuzhuna, M. Diasamidze, M. R. Diasamidze. Phase Fluctuations of scattered radiation by
magnetized plasma slab. Proceedings of the IAST¬ED International Confe¬rence Antennas, Radar and
Wave Propagation (ARP 2010) November 1 – 3, 2010 Cambridge, Massachusetts, USA. Proceedings
of the IAST¬ED International Confe¬rence Antennas, Radar and Wave Propagation (ARP 2010)
November 1 – 3, 2010 Cambridge, Massachusetts, USA. pp. 30-37.
16. G.V. Jandieri , A. Ishimaru , V.G. Gavrilenko, A. A. Surmava, A.I. Gvelesiani. On the Features of
Magneto gradient Planetary Waves in the Approximation of the Spherical Symmetry of the
Ionosphere. The Open Atmospheric Science Journal, 2011, 5, pp. 33-42.
17. G. Jandieri, A. Surmava, A.Gvelesiani. On the Wind and Turbulence in the Lower Atmosphere above
the Complex Terrain. International Journal of Geosciences, 2011, 2, doi:10.4236/ijg.2011.21002
Published Online February 2011 (http://www.SciRP.org/journal/ijg).
18. A. A. Kordzadze, A. A. Surmava, V. G. Kukhalashvili. Numerical investigation of the air possible
pollution in case of large hypothetical accidents in some industrial territories of the Caucasus. Journal
of the Georgian Geophysical Society, Issue B, Physics of Atmosphere, Ocean and Space Plasma,
v.16B, 2013, pp. 13-23.
19. Surmava A., Intskirveli L., Buachidze N. Numerical Simulation of Distri¬bu¬¬¬tion of Contaminants
Discharged to Kura river. Bulletin of the Georgian National Academy of Scences, vol. 9, No. 1,
2015, pp.78-84.
20. N. Varamashvili, T. Chelidze, M. Devidze, Z. Chelidze, V. Chikhladze, A. Surmava,
Kh. Chargazia, D. Tednadze. Mass-movement and seismic processes study using Burridge-
Knopoff laboratory and mathematical models. J. Georgian Geophysics Soc., Issue A, Physics of
solid Earth, 2015, pp. 19-25.
21. A. Surmava, L. Gverdtsiteli, N. Bagrationi. Numerical Simulation of Distribution of Arsenic
Discharged to Tskhenistskali and Lukhuni Rivers from Industrial Waste. Proceedings od the Georgian
National Academy of Science, Chemical Series, v. 42. N#3, 2016, pp. 413 – 415.
22. A. Surmava, N. Gigauri. Spatial Distribution of Dust Concentration in Kakheti Atmosphere in Case
of Nonstationary Sources of Pollution. J. Georgian Geophysics Soc., Issue B, Physics of Atmosphere,
Ocean and Space Plasma, V. 19B, 2016.
23. A. Surmava, L. Intskirveli, N. Buachidze. Numerical Simulation of Dust Distribution in Kakheti
and its Adjacent Territory. Bulletin of the Georgian National Academy of Scences, vol. 11, No.1,
2017, pp.79-84.
დამატებითი ინფორმაცია

– საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დამოუკიდებელი ექსპერტი.

3 comments

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.