ჰიდროფიზიკური ველებისა და მინარევების გავრცელების პროგნოზი შავი ზღვის საქართველოს სექტორში ი. ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტში შემუშავებული რეგიონული პროგნოზული სისტემის საფუძველზე

ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას. სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის ზღვისა და ატმოსფეროს დინამიკის მოდელირების სექტორში ევროკავშირის საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური პროექტების ARENA და ECOOP ფარგლებში შემუშავებულია რეგიონული ოპერატიული პროგნოზის სისტემა (ავტორები ა. კორძაძე, დ. დემეტრაშვილი) შავი ზღვის საქართველოს სექტორისა და მიმდებარე აკვატორიისათვის (რეგიონული პროგნოზის არე გამოყოფილია ზღვის აუზის ღია ნაწილისაგან პირობითი თხევადი საზღვრით, რომელიც ემთხვევა დაახლოებით ქ. ტუაფსეზე გამავალ ა. გ. 39.080 მერიდიანს). პროგნოზული სისტემის შემდგომი სრულყოფა განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტის ფარგლებში (2013-2015). რეგიონული პროგნოზის სისტემა ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია მთლიანად შავი ზღვის დიაგნოზისა და პროგნოზის სისტემისა.

რეგიონული საზღვაო პროგნოზის სისტემის ახალი ვერსია შედგება ჰიდროდინამიკური და ეკოლოგიური ბლოკებისაგან. ჰიდროდინამიკური ბლოკი შეიცავს გეოფიზიკის ინსტიტუტის შავი ზღვის დინამიკის რეგიონულ მათემატიკურ მოდელს 1 კმ სივრცითი გარჩევისუნარიანობით, რომლის სათვლელი ბადე ჩადგმულია ზღვის ჰიდროფიზიკის ინსტიტუტის (ზჰი, ქ. სევასტოპოლი) შავი ზღვის დინამიკის მათემატიკური მოდელის სათვლელ ბადეში 5 კმ სივრცითი გარჩევისუნარიანობით. ეკოლოგიური ბლოკი შედგება ზღვის გარემოში დამაჭუჭყიანებელი მინარევების გავრცელების ორი და სამგანზომილებიანი მათემატიკური მოდელებისაგან, რომლებიც გამოიყენებენ ზღვის დინამიკის რეგიონული მოდელით გამოთვლილ დინების ველებს.

ზღვის დინამიკის რეგიონული მოდელი დაფუძნებულია ოკეანის ჰიდროთერმოდინამიკის განტოლებათა სრულ სისტემაზე ჰიდროსტატიკურ მიახლოებაში, ხოლო მინარევების გავრცელების მათემატიკურ მოდელებს საფუძვლად უდევს ადვექცია-დიფუზიის ორი და სამგანზომილებიანი განტოლებები. საზღვაო პროგნოზების გამოთვლისათვის საჭირო ყველა მონაცემი მიიღება ყოველდღიურად ოპერატიულთან მიახლოებულ რეჟიმში ზჰი-დან ინტერნეტის საშუალებით. ეს მონაცემები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ზღვის დინამიკის რეგიონულ მოდელს საწყისი და სასაზღვრო პირობებით, შემდეგია:
• დინების სიჩქარის კომპონენტების, ტემპერატურისა და მარილიანობის სამგანზომილებიანი საწყისი ველები;
• თხევად საზღვარზე სიჩქარის კომპონენტების, ტემპერატურისა და მარილიანობის პროგნოზული მნიშვნელობები, რომლებიც გამოთვლილია ზჰი-ის ზღვის დინამიკის მოდელით;
• ზღვის ზედაპირზე მეტეოროლოგიური ველების პროგნოზული მნიშვნელობები, რომლებიც გამოთვლილია რეგიონული ატმოსფერული მოდელის ALADIN -ის ან ქ. ათენის უნივერსიტეტის SCIRON პროგნოზული სისტემის საფუძველზე.

რეგიონული პროგნოზის სისტემა საშუალებას იძლევა გამოვთვალოთ ძირითადი ჰიდროფიზიკური სიდიდეების – დინების, ტემპერატურისა და მარილიანობის სამგანზომილებიანი ველების 3 დღიანი პროგნოზი შავი ზღვის საქართველოს სექტორსა და მიმდებარე აკვატორიაში 1კმ სივრცითი გარჩევისუნარიანობით, ხოლო საგანგებო სიტუაციებში – ზღვაში ავარიულად მოხვედრილი მინარევების კონცენტრაციები და დაჭუჭყიანების გავრცელების არეები.

რეგიონულ პროგნოზულ სისტემაში შემავალ მათემატიკურ მოდელების განტოლებათა ამოსახსნელად გამოყენებულია გახლეჩის ორციკლიანი მეთოდები. პროგნოზული არე და რეგიონული პროგნოზის სიტემის სტრუქტურა ნაჩვენებია ნახაზზე.

.

 

 

მოცემულ ვებ-გვერდზე შესაძლებელია ზღვის დინების, ტემპერატურისა და მარილიანობის 24, 48 და 72-სთ-იანი პროგნოზული ველების ნახვა z = 0, 20, 50 მ ჰორიზონტებზე შავი ზღვის განაპირა აღმოსავლეთ ნაწილისათვის. დაინტერესებულ პირებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ მიიღონ უფრო დეტალიზირებული პროგნოზული ინფორმაცია აღნიშნული ველების შესახებ ვიზუალური ან ციფრული ფორმით, შეუძლიათ დაუკავშირდნენ დ. დემეტრაშვილს.
მობ.: 574 753 218, ელ. ფოსტა: demetr_48@yahoo.com.

 

 

ავტორთა შესახებ

ავთანდილ კორძაძე – ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა
დოქტორი, პროფესორი, მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის
ზღვისა და ატმოსფეროს გეოფიზიკური პროცესების მათემატიკური
მოდელირების სექტორის ხელმძღვანელი 1989-2018 წწ.-ში. 1967 წ.
დაამთავრა ნოვოსიბირსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-
მათემატიკის ფაკულტეტი. 1967-1984 წლებში მუშაობდა სსრკ
მეცნიერებათა აკადემიის ციმბირის განყოფილების გამოთვლით
ცენტრში (ქ. ნოვოსიბირსკი, აკადემქალაქი), ხოლო 1984-1989 წწ.-ში
სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გამოთვლითი
მათემატიკის განყოფილებაში ქ. მოსკოვში (ამჟამად, რუსეთის
მეცნიერებათა აკადემიის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი) უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობაზე. 1989 წელს ა. კორძაძე გადაყვანილ იქნა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტში (ქ. თბილისი), მის მიერ დაარსებულ ზღვის დინამიკის განყოფილების გამგედ (ამჟამად, ზღვისა და ატმოსფეროს დინამიკის მოდელირების სექტორი), სადაც მუშაობდა გარდაცვალებამდე. მრავალი წლის განმავლობაში ა. კორძაძე ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას ნოვოსიბირსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მოსკოვის ფიზიკა-ტექნიკურ ინსტიტუტში, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. კორძაძის სამეცნიერო საქმიანობა დაკავშირებულია ოკეანის დინამიკის ამოცანების მათემატიკურ დასაბუთებასთან, შავ ზღვასა და ატმოსფეროში ჰიდროთერმოდინამიკური და ეკოლოგიური პროცესების მათემატიკურ მოდელირებასთან. აღნიშნულ საკითხებზე მას გამოქვეყნებული აქვს 170-მდე სამეცნიერო ნაშრომი.
ა. კორძაძე გარდაიცვალა 2018 წლის 6 მარტს.

 

დემური დემეტრაშვილი – ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა
დოქტორი, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის
ზღვისა და ატმოსფეროს დინამიკის მოდელირების სექტორის
ხელმძღვანელი 2018 წლიდან. 1971 წელს დაამთავრა ივ.
ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ფიზიკის ფაკულტეტი (სპეციალობა „თეორიული ფიზიკა“). 1974-
1977 წწ.-ში იყო სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ციმბირის
განყოფილების გამოთვლითი ცენტრის ასპირანტი (ქ.
ნოვოსიბირსკი, აკადემქალაქი), 1992-1995 წლებში მუშაობდა საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს მონიტორინგის რესპუბლიკური ცენტრის უფროსის მოადგილედ. 1982-1989 წლებში იყო ამიერკავკასიის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხოლო 1996-2006 წწ.-ში იმავე ინსტიტუტის დინამიკური მეტეოროლოგიის ლაბორატორიის გამგე. 1989-2018 წწ.-ში იყო მ. ნოდიას სახ. ინსტიტუტის ზღვისა და ატმოსფეროს გეოფიზიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირების სექტორის წამყვანი და მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. დ. დემეტრაშვილი არის ავტორი 170 -ზე მეტი პუბლიკაციისა მეზომასშტაბური ატმოსფერული პროცესებისა და შავი ზღვის ჰიდროფიზიკური ველების, აგრეთვე შავ ზღვაში სხვადასხვა მინარევების გავრცელების მათემატიკური მოდელირების სფეროში.

5 comments

 • I am just commenting to make you be aware of what a great encounter my friend’s princess went through visiting your web page. She picked up plenty of details, not to mention how it is like to have an amazing coaching mood to have the rest without hassle have an understanding of some tortuous matters. You actually did more than visitors’ expectations. Thanks for offering those beneficial, healthy, informative and in addition unique guidance on the topic to Janet.

 • Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for
  your next post thank you once again.

 • I needed to compose you this little bit of remark to help thank you once again considering the spectacular secrets you have shown on this page. It’s simply seriously generous with people like you to convey without restraint just what a number of people would have made available as an e-book in making some bucks on their own, chiefly now that you might well have done it in case you wanted. Those good tips also worked to become a fantastic way to be certain that other people online have a similar dreams just as my very own to realize a whole lot more with regard to this matter. I’m certain there are many more enjoyable periods in the future for individuals that scan through your site.

 • cex

  We’ve got you covered with the highest paying online casinos, online slots with big jackpots and high RTP rates, and all the information you need for finding slots with the best odds online. High RTP slots are slots that have a high return to player, or RTP, rating. Slots that have a high RTP typically have a return percentage of 97% to 99.5%. These rates give players the best possible edge over casinos. We recommend checking out Tipico to play over 590 casino games, including several of the highest RTP slots and live dealer tables. One neat feature that sets Tipico apart from other best online casinos that payout USA is their game information tabs. Click the information icon in the bottom right of the game to view the RTP.  We will start with a simple example. Let’s say one particular online slot has an RTP of 95%, and over many years of playing, you spend $1 billion playing it. That RTP means that you should expect to receive back roughly $950 million in winnings. The remaining $50 million would be around what that slot machine will take in profit. That 5% is also known as the house edge that the slot has over you in the long term.
  https://www.insert-bookmark.win/maryland-live-social-casino-online
  The Top Dollar Slot Machine Is An Igt Barcrest S2000 Slot Machine With The Bonus Features In The Top. Hit 3 Top Dollar Symbols On One Of The Five Paylines And You Will Get To Play The Top Dollar Bonus Feature In The Top Of The Machine. In The Bonus Round You Will Receive An Offer And You Will Need To Choose “Try Again” Or “Take Win”. You Will Have 4 Offers To Decide. Once You Try Again You Cannot Go Back To The First Offer. This Machine Has All The Enhanced Sounds In Bonus Mode. Plays Different Music On Each Spin. Its Free to submit a game for sale! Simply fill out the form below. Please verify your current location on Earth and that you have completed at least 7,760 spins on our planet.(Hint: It means you’re 21+ years old) You could pay a small fortune on delivery fees if you are willing to pay them for anyone that does buy your slot machine that you have for sale if the buyer is based on a different town, city or even state, and those charges could be way more than the actual cost of the slot machine itself.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.