ვეფხია კუხალაშვილი

მათემატიკოსი, მაგისტრი

მეცნიერ თანამშრომელი

 ვეფხია კუხალაშვილის ავტობიოგრაფია

 

სახელი, გვარი – ვეფხია გიორგის-ძე კუხალაშვილი.

დაბადებისთარიღი,ადგილი-1963წლის16თებერვალი,

 ქ. წულუკიძე.

მისამართი (ოფიციალური) – ქ. ხონი, 26 მაისის ქუჩა # 39.

მისამართი (რეალური) – თბილისი, გლდანი, 2 მ./რ, კორპ. 26

მყავს მეუღლე და ორი ვაჟიშვილი.

 

 საკონტაქტო ინორმაცია

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი, ალექსიძის ქ. #1, თბილისი, 0160.

ტელ:(032)233–38–14(სამ.);555–66-13-13(მობ.)

ელ. ფოსტა: bondo1963@mail.ru , vepkhia.kukhalashvili@tsu.ge

ვებ – გვერდი: www.ig-geophysics.ge

 

 განათლება

 

1985-1990_ივ.ჯავახიშვილისსახ.თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტი,

 კიბერნეტიკისადაგამოყენებითიმათემატიკისფაკულტეტი.სპეციალისტი-

 მათემატიკოსი (ანალოგი მაგისტრის სამეცნიერო ხარისხისა).

 

 პროფესიული მოღვაწეობა

 

1989 _ დღემდე – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

 უნივერსიტეტისმ.ნოდიასგეოფიზიკისინსტიტუტისზღვისადა

 ატმოსფეროსგეოფიზიკურიპროცესებისმათემატიკურიმოდელირების

 სექტორის მეცნიერ თანამშრომელი(ამჟამად,ზღვასადაატმოსფეროს

 დინამიკის მოდელირების სექტორი).

 

 სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

 

EU – ს მიერ დაფინანსებული პროექტი Black Sea SCENE – “The Black Sea Scientific Network (შავი ზღვის სამეცნიერო ქსელი)(2005-2008);

 

შოთა რუსთაველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული გამოყენებითი მიმართულების გრანტი „შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილის მდგომარეობის რეგიონული პროგნოზის სისტემის სრულყოფა და გაფართოება დამაჭუჭყიანებელ ნივთიერებათა გავრცელების პროგნოზის გათვალისწინებით „ (2013-2015).

 

 სამეცნიერო ინტერესები

 

შავ ზღვასა და ატმოსფეროში ჰიდროთერმოდინამიკური და ეკოლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება. ჰიდროფიზიკური ველების მონაცემთა ბაზების შექმნა. ამოცანათა პროგრამული უზრუნველყოფა ალგორითმულ ენაზე „FORTRAN”, შედეგების ვიზუალიზაცია. გამოქვეყნებული მაქვს 27 სამეცნიერო ნაშრომი.

 

 საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა

 

VIII საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ინტერნეტი და

 საზოგადოება“. ინსო-2017. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 7-

 8 ივლისი, 2017, ქუთაისი, საქართველო;

 

VII საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ინტერნეტი და

 საზოგადოება“. ინსო-2015. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 10-

 11 ივლისი, 2015, ქუთაისი, საქართველო;

 

V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “წყალთა მეურნეობის,

 გარემოს დაცვის, არქიტექტორისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები”

 მიძღვნილი აკადემიკოს ცოტნე მირცხულავას დაბადების 95 წლისთავისადმი.

 საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსაქართველოს

 ტექნიკურიუნივერსიტეტი,ც.მირცხულავასსახელობისწყალთამეურნეობის

 ინსტიტუტიგარემოსდაცვისეკოცენტრი.16-19ივლისი,2015.

 

მე-12საერთაშორისოკონფერენციახმელთაშუაზღვისსანაპიროგარემოსშესახებ-

MEDCOAST 2015. ბულგარეთი, ვარნა, 6-10 ოქტომბერი, 2015;

 

VI საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და

 საზოგადოება“.ინსო-2013.აკაკიწერეთლისსახელმწიფო

 უნივერსიტეტი.“ 6-7 ივნისი, 2013. ქუთაისი, საქართველო;

 

 საერთაშორისო კონფერენცია “გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები” მიძღვნილივახუშტიბაგრატიონისგეოგრაფიისინსტიტუტისდაარსების80წლისთავისადმი.

 ი.ჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტი.ვახუშტი

 ბაგრატიონისსახელობისგეოგრაფიისინსტიტუტი.7-9ნოემბერი,2013.

თბილისი, საქართველო;

 

 სამეცნიერო შრომათა სია

 

კორძაძე ა., დემეტრაშვილი დ., კუხალაშვილი ვ. შავი ზღვის ოპერატიული ოკეანოგრაფია თანამედროვე ეტაპზე. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კონფერენციის მასალები. VIII საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“ ინსო-2017. 7-8 ივლისი 2017. ქუთაისი, საქართველო. გვ.75-79 ISBN 978- 9941-408-85-4.

 

სურმავა ა., კუხალაშვილი ვ. მეტეოროლოგიური ველების რიცხვითი მოდელირება კახეთის ტერიტორიაზე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კონფერენციის მასალები. ინსო-2017. VIII საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“. 7-8 ივლისი 2017. ქუთაისი, საქართველო. გვ.89-92 ISBN 978-9941-408-85-4

 

Kordzadze A. A., Demetrashvili D. I., Kukhalashvili V. G. Forecast of Dynamic Fields and Impurity Dispersion in the Easternmost Part of the Black Sea. Journal of the Georgian Geophysical Society, Issue B. Physics of Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v.18B, 2015, pp. 3-11, ISSN 1512-1127.

 

სურმავა ა., კუხალაშვილი ვ. მდინარე მტკვრის ამონიუმის იონით დაბინძურების თეორიული გამოკვლევა კაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კონფერენციის მასალები. ინსო-2015. VII საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“. 10-11 ივლისი 2015. ქუთაისი, საქართველო. გვ.97-100, ISBN 978-9941-459-43-6

 

კორძაძე ა., დემეტრაშვილი დ., კუხალაშვილი ვ. ცირკულაციისა და მინარევების გავრცელების პროგნოზი შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო ზოლსა და მიმდებარე აკვატორიაში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კონფერენციის მასალები. ინსო-2015. VII საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“. 10-11 ივლისი 2015. ქუთაისი, საქართველო. გვ.75-79 ISBN 978-9941-459-43-6

 

Kordzadze A. A. Demetrashvili D. I. Kukhalashvili V. G. Easternmost Black Sea Regional Forecasting System. Proceedings of the 12th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment – MEDCOAST 2015, 6-10 October, 2015,Varna, Bulgaria. p. 769-780.

 

Kordzadze A. A. Demetrashvili D. I. Kukhalashvili V. G. Forecast of dynamic and impurity’s dispersion processes in the Georgian Black Sea coastal zone and adjoining water area. Proceedings of V International scientific and technical conference “Modern Problems of Water Management, Environmental Protection, Architecture and Construction”.Tsotne Mirtskhulava water management Institute of Georgian Technical University, Ecocenter for Environmental Protection. 16-19 July,2015, Tbilisi, Georgia. p.129-135 ISSN 1512-2344

 

Кордзадзе А. А., Деметрашвили Д. И., Кухалашвили В. Г.Циркуляционныепроцессывюго-восточнойчастиЧерногоморяза2010-2013гг.Моделированиеипрогноз.

თბილისის ივენე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. ახალი სერია #5(84).

საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. „გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები“ მიძღვნილი ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის დაარსების 80 წლისთავისადმი, თბილისი, 2013, გვ.174-177, ISSN 2233-3347

 

Surmava A., Kukhalashvili V. Numerical Modeling of the Possible Pollution of the Atmosphere over the Eastern Part of the Black Sea. Bulletin of Akaki Tsereteli State Universit, 2013, v. 2, pp. 23-125. ISSN 2233-3711

 

კორძაძე ა., დემეტრაშვილი დ., კუხალაშვილი ვ. შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილის მდგომარეობის რეგიონული პროგნოზის სისტემის გაფართოებული ვერსია. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კონფერენციის მასალები. ინსო-2013. VI საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“. 6-7 ივნისი, 2013. ქუთაისი, საქართველო. გვ.61-65 ISBN 978-9941-448-46-1

 

სურმავა ა., კუხალაშვილი ვ. შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილის ატმოსფეროს შესაძლო დაბინძურების რიცხვითი მოდელირება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კონფერენციის მასალები. ინსო-2013. VI საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“. 6-7 ივნისი 2013. ქუთაისი, საქართველო. გვ.71-74 ISBN 978-9941-448-46-1

 

სურმავა ა., კუხალაშვილი ვ. შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილის ატმოსფეროს შესაძლო დაბინძურების რიცხვითი მოდელირება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე. 2013, ტ. 2,2013. გვ.118-123. ISSN 2233-3711

 

Кордзадзе А. А. , Сурмава А. А. , Деметрашвили Д. И. , Кухалашвили В. Г. Численное моделирование формирования мезомасштабных гидродинамических полей атмосферы в окрестностях юго-восточной части Чёрного моря. Сборник трудов Института Геофизики им. М. З. Нодиа, Посвещенный 80 – летю со дня основания Института геофизики 2013, т. LXIV, с.131-139, ISSN 1512-1135.

 

Kordzadze A. A., Surmava A. A., Kukhalashvili V. G. NumericalinvestigationoftheairpossiblepollutionincaseoflargehypotheticalaccidentsinsomeindustrialterritoriesoftheCaucasus.JournaloftheGeorgianGeophysicalSociety,IssueB,PhysicsofAtmosphere,Ocean

and Space Plasma, 2013, v.16, pp. 13-23. ISSN 1512-1127.

 

Кордзадзе А. А., Деметрашвили Д. И. , Сурмава А. А. , Кухалашвили В. Г.Некоторые особенности динамического режима восточной части Черного моря по результатам моделирования и прогноза гидрофизических полей за 2010-2013 гг. Сборник трудов Института Геофизики им. М. З. Нодиа, Посвещенный 80 – летю со дня основания Института геофизики. 2013, т. LXIV, с.117-130, ISSN 1512-1135.

 

Kordzadze A. A., Demetrashvili D. I., Kukhalashvili V. G. Circulation processes in easternmost part of the Black Sea in 2010-2012: Results of simulation and forecast Journal of the Georgian Geophysical Society, Issue(B), physics of Atmosphere, Ocean and Cosmic Rays, 2011, v.15b, p.3-13. ISSN 1512-1127

 

Kordzadze A. A., Demetrashvili D. I., Kukhalashvili V. G. On the effective numerical methods of solution of shallow water problem. Realization of the model for the easternmost part of the Black Sea. Journal of the Georgian Geophysical Society, Issue(B), physics of Atmosphere, Ocean and Cosmic Rays, vol.15b,2011. p.14-31. ISSN 1512-1127

 

Demetrashvili D. I., D. U. Kvaratskhelia D. U., Kukhalashvili V. G.NumericalstudyoftheverticalhydrologicalstructureoftheBlackseaunderJanuaryatmosphericclimatologicalorcingJournalofIV.JavakhishviliTSUM.NodiaInstituteofGeophysicsandtheGeorgianGeophysicalSocietyIssueB.PhysicsofAtmosphere,OceanandSpacePlasma,2010,v.14,

  1. 75-84,ISSN1512-1127.

 

სურმავა ა. ა., კვარაცხელია დ. უ., კუხალაშვილი ვ. გ. კავკასიის რეგიონის ატმოსფეროში დაბინძურების ღრუბლების გადაადგილების შესაძლო ტრაექტორიის შესახებ. მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. მიძღვნილი გეოფიზიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 75 წლისთავისათვის. 2008, ტომი LX, გვ. 179-185. ISSN 1512-1135.

 

Surmava A., TuguShi N., Shavliashvili L., Intskirveli L., Kukhalashvili V. Numerical modeling of the salinity decrease of the soil. Proceedings of M. Nodia Institute of Geophysics. dedicated to 75 – th anniversary. 2008, v. LX, pp. 172-178. ISSN 1512-1135.

 

Kordzadze A. A., Surmava A. A., Demetrashvili D. I., Kukhalashvili V. G.Numerical investigation of the influence of the Caucasus relief on the distribution of hydrometeorological fields Izvestia RAS. Atmospheric and Oceanic Physics. 2007, v. 43, No. 6, pp.722-730. DOI:10.1134/S0001433807060060.

 

Kordzadze A. A., Surmava A. A., Demetrashvili D. I., Khvedelidze I. B., Kukhalashvili V. G.

Numericalinvestigationofthereliefinfluenceonairmotioninvicinityofjointofthree

continents – Europe – Asia and Africa. Journal of the Georgian Geophysical Society, Issue B, Physics of Atmosphere, Ocean and Space Plasma, 2006,v.11, pp. 12-21, ISSN 1512-1127.

 

Kordzadze A. A., Surmava A. A., Demetrashvili D. I., Kukhalashvili V. G ., Kacharava G. G.

Numerical modeling of air motion over the Black Sea Journal of the Georgian Geophysical Society, Issue(B), physicos of Atmosphere, Ocean and Cosmic Rays, vol.10b,2005, pp.21-27. ISSN 1512-1127.

 

კორძაძე ა., დემეტრაშვილი დ., სურმავა ა., კვარაცხელია დ., კუხალაშვილი ვ., კაჭარავა გ., ხვედელიძე ი., ქავთარია ნ. რთულ რელიეფის მქონე რეგიონისათვის საშუალო და მეზომაშტაბური პროცესების მათემატიკური მოდელირება და მათი განვითარება. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა, ანგარიშების თეზისი, ნოემბერი, 2005. გვ. 77.

 

კორძაძე ა., დემეტრაშვილი დ., სურმავა ა., კვარაცხელია დ., კუხალაშვილი ვ., კაჭარავა გ., ხვედელიძე ი., ქავთარია ნ. შავ ზღვაში ჰიდროთერმული დინამიკისა და ზოგიერთი ეკოლოგიური პროცესის მათემატიკური მოდელირება. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა, ანგარიშების თეზისი, 2005. გვ. 76.

 

Surmava A. A., Kukhalashvili V. G.,KacharavaG.G.Numerical3DmodelofsoilpollutionbyoilJournaloftheGeorgianGeophysicalSociety,IssueB,PhysicsofAtmosphere,Ocean

and Space Plasma, 2004,v.9, pp.18-22. ISSN 1512-1127

 

Girgvliani A., Kukhalashvili V. Numerical modeling of the large-scale hydrothermodynamic characteristics of the Caspian Sea. Journal of the Georgian Geophysical Society, Issue(B), physics of Atmosphere, Ocean and Cosmic Rays, 1999, v..4b, p.40-47.

 

6 comments

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.