ოთარ ვარაზანაშვილი

დოქ. ოთარ ვარაზანაშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი,  » Read more

ლალი ქაჯაია

პროფესორი,

უფროსი მეცნიერთანამშრომელი » Read more

სერგო გოგმაჩაძე

გეოლოგიის  დოქტორი, ექსპერტი

» Read more

თეიმურაზ მაჭარაშვილი

სექტორის ხელმძღვანელი,

ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი,

» Read more

ეკატერინე მეფარიძე

მეცნიერ თანამშრომელი » Read more

ალექსანდრე სბორშჩიკოვი

მათემატიკის დოქტორი,

მეცნიერ თანამშრომელი,  » Read more

ტეფნაძე დიმიტრი

მეცნიერ თანამშრომელი
» Read more

ჭელიძე ზურაბ

მეცნიერ თანამშრომელი » Read more

ლევანი ლალიაშვილი

ლაბორანტი
» Read more

ნუგზარ ღლონტი

დირექტორი,

მეცნიერებათა აკად. დოქტორი » Read more

1 2 3